Wszystko o produktach strukturyzowanych

     Będąc aktywnym inwestorem na pewno zdarzało Ci się spotkać z pojęciem instrumentów lub produktów strukturyzowanych. Dzięki temu artykułowi dowiesz się czym są oraz jakie rodzaje produktów strukturyzowanych wyróżniamy. Chcesz poszerzyć swoje horyzonty inwestycyjne? - sprawdź czy zainteresują Cię konkretne rodzaje produktów strukturyzowanych!

Spis treści:

1. Czym są produkty strukturyzowane?

2. Podział produktów strukturyzowanych

3. Charakterystyka poszczególnych produktów

a) opis produktów

b) przykład zastosowań

4. Podsumowanie

     1. Czym są produkty strukturyzowane?

    Zgodnie z definicją, "produkty strukturyzowane są instrumentami finansowymi, których cena jest uzależniona od wartości instrumentu bazowego - np. wartość indeksu, cena akcji, surowce".

 

   Produkt ten jest stworzony przez emitenta a maksymalne zyski lub straty możliwe do poniesienia są zależne od typu danego produktu. W skład konkretnego produktu strukturyzowanego wchodzą m.in. instrumenty futures i opcje, które emitent osobiście dobiera w taki sposób aby stworzyć konkretny rodzaj produktu. Warto pamiętać, że produkt strukturyzowany w praktyce jest często nazywany produktem ETP (Exchange Traded Products) - w artykule będę więc naprzemiennie stosować te nazwy.

Przykładowe instrumenty bazowe:

instrumenty bazowe

Cechy produktów strukturyzowanych:

Bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu, pełna informacja o produkcie i emitencie.

Różnorodność możliwych strategii, zarabianie zarówno na wzrostach jak i na spadkach, dostęp do nowych rynków, szeroka paleta instrumentów.

Elastyczność, możliwość sprzedaży instrumentów na rynku wtórnym i wycofanie się z inwestycji przed terminem wykupu.

Dostępność, wszystkie produkty giełdowe dostępne są za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim.

Niskie koszty, prowizja za zakup i sprzedaż giełdowych produktów strukturyzowanych jest taka sama jak dla transakcji na akcjach GPW.


2. Podział produktów strukturyzowanych

     Jednym z najważniejszych kryteriów podziału produktów strukturyzowanych jest klasyfikacja ze względu na ryzyko. Jak wiadomo, w praktyce wyższe ryzyko inwestycyjne towarzyszy zazwyczaj wyższemu potencjałowi wzrostu danego instrumentu finansowego. Warto pamiętać również o podziale ze względu na produkty inwestycyjne oraz produkty lewarowane, gdyż te drugie działają na zasadzie dźwigni finansowej, tzn. Możliwe jest tam osiąganie dodatkowych zysków, przy wykorzystaniu kapitałów obcych (pożyczonych).

podział instrumentów strukturyzowanych

Kolejna część artykułu będzie opierała się na charakterystyce wybranych produktów strukturyzowanych - masz więc okazje wybrać ten produkt, który najbardziej odpowiada Twoim osobistym preferencjom!

3. Charakterystyka poszczególnych produktów strukturyzowanych.

Certyfikaty  ochroną kapitału: 

Tego typu produkty strukturyzowane (obligacje lub certyfikaty), emitowane są zazwyczaj na określony termin. Najważniejszą cechą tych produktów jest fakt, że zapewniają one 100% zainwestowanego kapitału, na koniec życia produktu. Oczywiście za tak niskim ryzykiem inwestycyjnym idą również inne cechy - wpływające na ograniczenie potencjalnych zysków. Otóż w zależności od Poziomu partycypacji inwestor musi podzielić się częścią osiągniętych zysków ze swoim emitentem. Np. przy poziomie partycypacji równym 50% inwestor osiągając 12% stopę zwrotu z inwestycji, 6% zysków będzie zmuszony "oddać" emitentowi.

certyfikaty z 100% ochrony kapitału

Certyfikaty indeksowe TRACKER: 

Certyfikaty tracker naśladują efektywność danego instrumentu bazowego w stosunku 1:1. Możemy wyróżnić również odmianę owych certyfikatów tzw. SHORT TRACKER. Omawianym instrumentem bazowym mogą być zarówno indeksy (np. WIG30) jak i akcje czy też surowce i waluty.

Certyfikaty indeksowe TRACKER

Certyfikaty dyskontowe: 

Ten typ produktów inwestycyjnych umożliwia inwestorowi osiągnięcie zysku przy rynku znajdującym się w trendzie bocznym/horyzontalnym oraz w przypadku lekkich wzrostów czy spadków wartości instrumentu bazowego. Warto mieć na uwadze, że w zamian za dyskonto cena certyfikatu może wzrosnąć jedynie do określonego poziomu - nazywanego poziomem CAP. Jeśli cena instrumentu bazowego wzrośnie powyżej poziomu CAP to inwestor nie poniesie zysku ani straty z inwestycji. Natomiast w przypadku gdy poziom instrumentu spadnie poniżej tego poziomu - inwestor musi liczyć się ze stratą części zainwestowanego kapitału.

Certyfikaty i obligacje dyskontowe

Certyfikaty bonusowe: 

Charakterystyczną cechą tego produktu jest fakt, że jeżeli w trakcie "życia" certyfikatu bonusowego cena instrumentu bazowego cały czas pozostawała poniżej ustalonej bariery (CAP) to inwestor otrzymuje dodatkowy bonus/zysk. Jeśli natomiast cena instrumentu bazowego, w którymś momencie spadła poniżej poziomu CAP - to bonus zostaje dezaktywowany a certyfikat naśladuje instrument bazowy w stosunku 1:1 (tak jak podczas bezpośredniej inwestycji w instrument bazowy - np. akcje).

Certyfikat bonusowy, produkty strukturyzowane

Certyfikat Twin Win na WIG30 

Jest to specyficzna forma produktu strukturyzowanego, dla którego instrumentem bazowym jest WIG30 (pierwszy tego typu produkt strukturyzowany). Zdecydowaną zaletą tego produktu jest fakt, że inwestor ma możliwość zarabiania zarówno na wzrostach jak i na spadkach instrumentu bazowego (WIG30). Inwestor zarabia 1% za 1% wzrostu instrumentu bazowego oraz 1% za 1% spadku instrumentu bazowego (do granicy -30%). Np. Jeśli WIG30 spadnie o 28% to inwestor zarobi 28% natomiast jeśli WIG30 zmaleje o 31% to inwestor poniesie stratę równą -31% (30% jest swoistego rodzaju barierą). Jeśli w którymś dniu w okresie życia certyfikatu WIG30 spadnie poniżej bariery 30% (od ceny nabycia) to możliwość zarabiania na spadkach automatycznie wygasa i inwestor za 1% wzrostu WIG30 zyskuje 1% natomiast za każdy % spadku WIG30 traci taki sam procent kapitału.

Certyfikat TWIN WIN na WIG30

Certyfikaty Faktor: 

Certyfikaty faktor dają możliwość zarabiania na zmianach cen z wybraną dźwignią finansową (tzw. lewarem). Oznacza to, że przy przykładowej dźwigni finansowej równej 5 inwestor przy 3% wzrostu instrumentu bazowego zarobi 15%! (5*3%). Możliwe jest również wykorzystanie ujemnej dźwigni, która pozwoli zainwestować inwestorowi przy spadkach danego instrumentu bazowego. Tzn. przy dźwigni równej -2 inwestor zarobi 8% jeśli instrument bazowy spadnie o 4%, natomiast musi liczyć się ze stratą w przypadku wzrostu cen instrumentu bazowego.

Zysk z certyfikatu Faktor

Podsumowanie

     Podsumowując, produkty strukturyzowane ze względu na swoją elastyczność dają różnorodne możliwości zarabiania na kształtowaniu się wartości danego instrumentu bazowego. Każdy inwestor inwestując w produkty strukturyzowane powinien mieć jednak na uwadze ryzyko z nich wynikające. Elementem łącznego ryzyka jest tutaj ryzyko walutowe - o którym należy pamiętać inwestując w zagraniczne instrumenty bazowe. Równie istotne (o ile nie najistotniejsze) jest ryzyko dźwigni finansowej, dostępne dla produktów lewarowanych (Turbo i Faktor). Przy wysokim poziomie dźwigni finansowej lekki błąd inwestora może skutkować poniesieniem bardzo poważnych strat.

Write a comment

Comments: 0