Darmowy kalkulator online do analizy finansowej już na stronie!

Na stronie jest już dostępny darmowy kalkulator do analizy finansowej online! Wystarczy, że wprowadzisz dane finansowe wybranej spółki akcyjnej a arkusz automatycznie dokona analizy wskaźnikowej za Ciebie! Sprawdź kondycję spółki finansową, w którą masz zamiar zainwestować - inwestuj odpowiedzialnie!

Jak działa kalkulator do analizy finansowej online?

     Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych finansowych, korzysta z profesjonalnych wzorów obliczając tym samym ponad 20 wskaźników finansowych! 

kalkulator do analizy finansowej

     Aby otrzymać obliczone wskaźniki finansowe, w odpowiednie okienka wprowadź te dane finansowe przedsiębiorstwa - do których masz dostęp. Nie musisz wprowadzać wszystkich danych zawartych w powyższej tabeli! wypisz tylko te dane, które możesz bezproblemowo odnaleźć a arkusz automatycznie wyliczy wszystkie możliwe do obliczenia wskaźniki finansowe, pozostawiając puste pola przy pozostałych.

Jak interpretować otrzymane wyniki?

     Dokładną interpretację wszystkich wskaźników finansowych zawartych w arkuszu znajdziesz tutaj. Ponadto poniżej zamieszczona zostanie lista wszystkich wskaźników, obliczanych przez kalkulator z podstawową interpretacją i pożądaną bazą odniesienia (jakie wartości powinno przyjmować przedsiębiorstwo o dobrej kondycji finansowej).

 

LISTA  I INTERPRETACJA WSKAŹNIKÓW

1) Dynamika aktywów - zalecana wartość wskaźnika powyżej 100%. Jednakże spadek majątku przedsiębiorstwa (poniżej 100%) nie zawsze traktowany jest negatywnie.

2) Wskaźnik unieruchomienia - Zalecana wartość wskaźnika poniżej 1. Świadczyć to może o dużej elastyczności przedsiębiorstwa.

3) Kapitał stały - suma kapitału własnego i zobowiązań długoterminowych. Brak jednoznacznych norm odniesienia.

4) Kapitał obrotowy netto (KON) - Zalecany dodatni poziom wskaźnika, sugerujący, że kapitał stały może finansować aktywa trwałe przedsiębiorstwa, bez konieczności zaciągania zobowiązań krótkoterminowych.

5) II stopień pokrycia - Nazywany Złotą Regułą Bilansową. Zalecana wartość tego wskaźnika powinna kształtować się powyżej 1.

6) Rentowność aktywów (ROA) - Tak jak w przypadku wszystkich wskaźników rentowności zalecana jak najwyższa wartość wskaźnika. Dobrze jest porównać rentowność przedsiębiorstwa do pozostałych przedsiębiorstw z branży.

7) Rentowność kapitału własnego (ROE) - Zalecany jak najwyższy poziom wskaźnika.

8) Rentowność sprzedaży (ROS) - Zalecany jak najwyższy poziom wskaźnika.

9) Wskaźnik zadłużenia ogółem - Choć powszechnie uważa się, że zadłużenie powinno być jak najniższe (np. poniżej 0,5), to Efekt dźwigni finansowej jest wykorzystywany w największym stopniu przy poziomie zadłużenia 0,57-0,67.

10) Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - Jest droższym rodzajem zadłużenia przedsiębiorstwa. Jego wysoki poziom może sugerować duże oprocentowanie kredytów i pożyczek, natomiast skrajnie niski poziom może niekiedy negatywnie oddziaływać na płynność finansową spółki (wysoki poziom zobowiązań krótkoterminowych).

11) Wskaźnik bieżącej płynności finansowej - Jeden z ważniejszych wskaźników determinujących ryzyko niewypłacalności spółki. Zalecana wartość wskaźnika to przedział od 1,5 do 2,0 (w zależności od branży przedsiębiorstwa).

12) Wskaźnik szybkiej płynności finansowej - Stanowi swoistego rodzaju modyfikację wskaźnika bieżącej płynności. Powinien przyjmować wartości z zakresu 1,0 -1,2.

13) Wskaźnik obrotowości majątku - Obrazuje stosunek przychodów do aktywów przedsiębiorstwa. Zalecany jak najwyższy poziom wskaźnika (zazwyczaj powyżej 1).

14) Wskaźnik rotacji zapasów w dniach - Wyraża on, w przeciągu ilu dni przedsiębiorstwo jest w stanie obrócić swoimi zapasami. Zalecany jak najniższy poziom wskaźnika - duża rotacja/efektywność wykorzystania zapasów.

15) Cykl otrzymywania należności w dniach - Obrazuje w przeciągu ilu dni przedsiębiorstwo średnio ściąga swoje należności. Wysoka wartość wskaźnika świadczyć może o problemach wypłacalności kontrahentów przedsiębiorstwa, zbyt niski poziom o wysokich restrykcjach ściągania należności od klientów.

16) Okres spłaty zobowiązań w dniach - Mówi nam w przeciągu ilu dni (średnio) przedsiębiorstwo spłaca swoje zobowiązania krótkoterminowe. Zbyt wysoki poziom wskaźnika sugerować może o problemach z wypłacalnością przedsiębiorstwa. Zalecane jest jednak, aby wskaźnik przyjmował względnie wyższe wartości (wątpliwości odnośnie wypłacalności przedsiębiorstwa wyjaśniają wskaźniki płynności finansowej).

17) Cykl konwersji gotówki - Zalecany jak najniższy poziom tego wskaźnika - dopuszczalne wartości ujemne.

18) Udział kosztów w przychodach - Sugeruje jaki procent przychodów stanowią koszty bezpośrednie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zalecany jak najniższy procentowy poziom tego wskaźnika.

19) Wartość księgowa akcji - Stanowi najprostszy rodzaj wyceny przedsiębiorstwa. Jest to wartość kapitału własnego przypadającego na jedną akcję spółki. 

20) C/WK -  B. Graham sugeruje aby wskaźnik C/WK przyjmował wartości nie większe niżeli 1,5 (unikanie spółek potencjalnie przewartościowanych)

21) C/Z - B. Graham sugeruje aby wartość wskaźnika C/Z nie przekraczała 15, a iloczyn C/WK i C/Z nie przekraczał 22,5.

Write a comment

Comments: 0