Analiza i wycena spółki Farmacol

     Niniejsza publikacja zawiera dokładną analizę finansową oraz analizę techniczną spółki Farmacol. Analiza finansowa przeprowadzona została w ujęciu rocznym oraz kwartalnym, skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zwieńczeniem przeprowadzonych analiz będzie wycena spółki modelem EVA, dzięki której inwestor może oszacować przybliżoną wewnętrzną wartość akcji omawianej spółki.

SPIS TREŚCI

1) Ogólna charakterystyka spółki Farmacol

2) Analiza finansowa spółki Farmacol

* Analiza struktury majątku

* Analiza rentowności spółki

*  analiza płynności finansowej

*  analiza zadłużenia

3) Wycena spółki Farmacol metodą EVA

* Główne założenia przyjęte na poczet wyceny

* Przeprowadzenie wyceny EVA i interpretacja wyników

* Przeprowadzenie analizy wrażliwości wyceny

4) Analiza techniczna spółki Farmacol

5) Podsumowanie przeprowadzonej analizy

1) Ogólna charakterystyka spółki Farmacol

     Spółka akcyjna Farmacol, zajmuje się hurtową sprzedażą wyrobów medycznych i farmaceutycznych a także kosmetyków, środków higienicznych, suplementów diety i oferowanie usług merketingowych. Chcąc dywersyfikować swoją działalność spółka świadczy również usługi hotelarskie i gastronomiczne. Hurtownia Farmacol założona została przez obecnego właściciela, będącego również przewodniczącym rady nadzorczej już w 1990 roku. Na rynku kapitałowym spółka jest notowana od roku 1993.

2) Analiza finansowa spółki Farmacol

Analiza struktury majątku

     Pierwszym najważniejszym elementem analizy struktury majątku będzie ocena zmiany poziomu aktywów całkowitych przedsiębiorstwa na przełomie ostatnich lat.

Struktura majątku Farmacol

     Powyższy wykres przedstawia wyraźny wzrost aktywów na przełomie analizowanych okresów. W stosunku do roku poprzedniego majątek spółki Farmacol wzrósł o ponad 10%, natomiast w stosunku do roku 2010 prawie o 19%Sam wzrost łącznych aktywów przedsiębiorstwa nie przesądza oczywiście o wzroście wartości jego realnej wartości księgowej. 

          W następnej kolejności warto przyjrzeć się strukturze majątku, czyli podziale aktywów na majątek obrotowy i trwały spółki Farmacol.

struktura aktywów farmacol

Począwszy od roku 2010 mamy do czynienia ze wzrostem udziału aktywów obrotowych, to z kolei może pozytywnie wpłynąć na elastyczność przedsiębiorstwa wyrażaną w coraz to niższym wskaźniki unieruchomienia (w roku 2013 - 0,23).

struktura pasywów spółki farmacol

     Równie pozytywnie rozpatrywać możemy strukturę pasywów - tj. źródła finansowania aktywów spółki, która sugeruje zmniejszanie się udziału zadłużenia  w łącznej strukturze majątku spółki przy jednoczesnym wzroście udziału kapitału własnego. 

Analiza rentowności spółki

     Rentowność uznawana za jeden z kluczowych elementów analizy finansowej przedsiębiorstw, będzie odgrywała dużą rolę w całościowej ocenie spółki Farmacol.

rentowność roczna spółki farmacol

     Bardzo pozytywnie interpretować możemy wyraźny wzrost rentowności spółki w latach 2012 i 2013, w których to rentowność kapitału własnego kształtowała się w okolicach 12%. Aby z bliższej perspektywy ocenić rentowność spółki warto przyjrzeć się jej w ujęciu kwartalnym.

kwartalna rentowność farmacol

     Choć trend na wykresie (oznaczony czarną linią) wyraźny jest liniowy trend wzrostowy rentowności, to duże znaczenie może odgrywać sezonowość, która wskazuje na lepsze wyniki Farmacolu w IV kwartałach oznaczonych prostokątami. Na taki stan rzeczy duży wpływ mogą mieć warunki atmosferyczne oddziałujące na stan zdrowia potencjalnych klientów spółki (największy odsetek przeziębień w IV kwartale).

Analiza płynności finansowej

     Przy tak dużym odsetku zadłużenia krótkoterminowego, ważny element oceny standingu finansowego spółki stanowić będzie jej płynność.

płynność finansowa Farmacolu

     Zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, spółka spełnia zalecenia odnośnie płynności, wedle których dla wskaźnika bieżącej płynności powinien on kształtować się w przedziale 1,5 - 2,0. Od 2012 roku, oprócz rentowności Farmacol zdecydowanie poprawił się również w zakresie płynności, której poziom zdecydowanie wzrósł. Równie pozytywnie rozpatrywać można regularny wzrost obu wskaźników płynności - począwszy od roku 2010. 

Analiza zadłużenia spółki

     Zauważalna przewaga zadłużenia krótkoterminowego może przyczyniać się do niższego kosztu kapitału obcego przedsiębiorstwa (marginalny udział droższego zadłużenia długoterminowego). Warto jednak obiektywnie ocenić sam poziom łącznego zadłużenia spółki i jej zdolność do spłaty dotychczasowo zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie spółki Farmacol

     Wskaźnik zadłużenia na poziomie 53%, pozwala spółce efektywnie wykorzystywać dźwignie kapitałową. W stosunku do roku 2010 zadłużenie spadło o 5%, utrzymując się na względnie podobnym poziomie. Kolejną istotną kwestią w nawiązaniu do zadłużenia jest zdolność jego spłaty:

zdolność spłaty zadłużenia spółki

     Zwiększenie się poziomu generowanych zysków w przeciągu dwóch ostatnich lat i procentowy spadek zadłużenia, skutkują większymi poziomami wskaźników pokrycia obsługi długu. Obecne poziomy wskaźników sugerują bardzo dużą zdolność do spłaty zadłużenia, co może pozytywnie wpłynąć na zdolność kredytową spółki Farmacol w przypadku chęci pozyskania dodatkowych źródeł finansowania.

3) Wycena spółki Farmacol metodą EVA

Główne założenia przyjęte na poczet wyceny

      W wycenie ekonomicznej wartości dodanej posłużyłem się prognozą stałego wzrostu wybranych danych finansowych. M.in. zgodnie z prognozą przyjętą przez zarząd spółki, założyłem wzrost przychodów na poziomi 5% i tożsamy procentowy przyrost kosztów działalności. Koszt kapitału obcego został oszacowany na poziomie 8,52%. Do oszacowania kosztu kapitału własnego posłużył mi model CAPM. Na przestrzeni 5 ostatnich lat w dziennych interwałach współczynnik beta wyniósł 0,76. Średnia stopa zwrotu z rynku (indeks WIG) wyniosła 16,94% natomiast stopa wolna od ryzyka 4%. Korzystając z powyższych danych koszt kapitału własnego przyjął wartość 13,87%, natomiast średnio ważony koszt kapitału (WACC) będący stopą dyskontową przy wycenie 10,19% (w stosunku do 7,3% zaproponowanego w sprawozdaniu finansowym spółki). Ponadto opierając się na modelu Gordona, stopa zwrotu po okresie szczegółowej prognozy dla wyceny EVA równa będzie 4,17%.

       Z przeprowadzonych badań wynika, że stopa zwrotu Farmacol wynosząca średnio 22,27% w ujęciu rocznym była wyższa niżeli średnia roczna stopa zwrotu z indeksu WIG.  Biorąc jednak pod uwagę ryzyko inwestycji, obliczone jako odchylenie standardowe stóp zwrotu inwestycja w Warszawski Indeks Giełdowy okazałaby się bardziej opłacalna ze statystycznego punktu widzenia - Współczynnik zmienności dla Farmacol 0,40 w stosunku do 0,32 dla WIG.

Przeprowadzenie wyceny EVA i interpretacja wyników

Wycena spółki Farmacol metodą EVA

     Korzystając z założeń opisanych w poprzednim dziale cena akcji ukształtowała się na poziomie 49,10 zł. Warto zwrócić uwagę, że Ekonomiczna wartość dodana będąca podstawą tego typu wyceny zacznie przyjmować wartości dodanie dopiero w 2018 roku (opierając się na prognozie).  Aby sprawdzić, jak cena akcji będzie kształtowała się w zależności od poziomu wybranych danych finansowych, należy przejść do analizy wrażliwości modelu wyceny akcji.

Przeprowadzenia analizy wrażliwości wyceny

Analiza wrażliwości modelu wyceny

        Na podstawie powyższych tabel możemy oszacować cenę akcji np. przy przyjęciu stopy dyskontowej (średni ważony koszt kapitału) zawarty w sprawozdaniu finansowym spółki Farmacol (sugestia zarządu) - 7%. Przy niezmiennych pozostałych warunkach, 7% stopy dyskontowej dałoby cenę jednej akcji na poziomie 83,43 zł. Była by więc o prawie 70% wyższa niż wartość akcji wynikła z pierwotnej wyceny.

     Bardzo mały wpływ na wartość akcji ma wzrost wartości w okresie szczegółowej prognozy (zarząd rekomenduje wzrost 2-5%). Sam model jest najbardziej wrażliwy na stopę dyskontową przyjętą na poczet wyceny (obecnie 10,2%). W zależności od preferencji indywidualnego inwestora, każdy ma możliwość dopasowania odpowiednich wielkości danych finansowych do swoich prognóz.

4) Analiza techniczna spółki Farmacol

analiza techniczna farmacol

     Na wyżej zaprezentowanym wykresie obejmującym 3- letni horyzont czasowy, kurs Farmacolu od 2012 roku znajduje się w średnioterminowym trendzie wzrostowym. Oprócz linii trendu, wyraźne wsparcie dla ceny akcji stanowi poziom 50 zł. Poziom ten może być również tzw. "wsparciem psychologicznym". Najbliższy opór znajduje się w okolicach 55 zł. 

     Przy obecnej cenie akcji na poziomie 51,87 zł inwestor może podjąć się krótkoterminowej spekulacji, wykorzystując wahania ceny - która znajduje się w kanale horyzontalnym. Zakup waloru po bieżącej cenie i sprzedaż przy poziomie oporu gwarantuje nieco ponad 6% zysku. Możliwa strata (zakładając zabezpieczenie się zleceniem Stop - loss na poziomie wsparcia - 50 zł) wynieść może natomiast -3,61%.

     Sygnałem przemawiającym za wzrostem ceny akcji w przyszłości jest przecięcie od dołu długoterminowej MACD poniżej poziomu 0 - co wskazuje również na wyprzedanie akcji.

Krótkoterminowa AT farmacolu

      Nieco gorzej prezentuje się wykres Farmacolu w 6 miesięcznym horyzoncie czasowym. W maju przełamany został krótkoterminowy trend spadkowy - obecnie kurs akcji znajduje się w konsolidacji. Długi cień ostatniej czarnej świecy potwierdza istnienie silnego wsparcia w okolicach 50 zł. Przezorni inwestorzy - chcąc ograniczyć ryzyko inwestycyjne, mogą oczekiwać przełamanie najbliższego oporu (koło 55 zł) zajmując wtedy długą pozycję. Zlecenie zabezpieczające Stop- loss mogłoby zostać ustawione nieco poniżej poziomu 55 zł - który stałby się nowym wsparciem ceny akcji Farmacolu. Warta uwagi jest wyraźna dywergencja na MACD (trend wzrostowy wskaźnika przy trendzie spadkowym ceny akcji) - którą traktować możemy jako sygnał pro wzrostowy.

Najbliższy poziom oporu dla Farmacol

Po przebiciu 55 zł i aktywacji ewentualnego zlecenia, następny względnie silny opór dla kursu akcji może pojawić się w okolicach 58 zł - ustanawia go długi cień świecy ukształtowanej w grudniu 2013 roku (zaznaczona czerwonym prostokątem). Oczekując bardzo wysokich zysków Farmacol może wydawać się przeciętną spółką do inwestycji kapitału - biorąc pod uwagę analizę techniczną. Niemniej uważam, że warto dodać spółkę do kategorii "obserwowanych" i wyczekiwać pojawienia się dodatkowych sygnałów do otwarcia ewentualnej pozycji na walorze. 

5) Podsumowanie analizy spółki Farmacol

      Po przeprowadzonej analizie do zdecydowanych atutów spółki możemy zaliczyć względnie dobrą, polepszającą się kondycję finansową przedsiębiorstwa, wyrażoną wzrostem wskaźników płynności oraz rentowności, a także spadkiem zadłużenia. Po ostatnich wzrostach zyskowności, spółka zarekomendowała podział zysków z akcjonariuszami pod postacią wypłaty dywidend na poziomie 3,49 zł - co przy bieżącej cenie akcji stanowi 6,73%.

     Przeprowadzona wycena akcji modelem EVA spółki Farmacol sugeruje, że akcje nie są niedowartościowane (wyjątek stanowi rekomendowany wariant, w którym stopa dyskontowa wynosi 7%). Analiza techniczna, generuje natomiast zdecydowanie więcej sygnałów pro wzrostowych - przy dwóch względnie silnych poziomach oporu dla 55 zł i 58 zł. Reasumując, Farmacol uważam za ciekawą spółkę z solidnymi fundamentami, które stanowić mogą podstawę do dalszych wzrostów. Inwestycje z niskim stosunkiem ryzyka do zysku przy bieżącej cenie akcji waloru mogą zostać zrealizowane wykorzystując analizę wykresów i wyraźne poziomy wsparcia i oporu. Na dokładniejszą analizą zasługuje jednak polityka dywidendowa spółki, która wydaje się ulec gwałtownej zmianie.

Bądź na bieżąco z wszystkimi analizami!

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Joveek (Tuesday, 24 June 2014 14:13)

    dzisiaj ten opór na 55 zł mocno testowany - zobaczymy co z tego będzie ;].