Algorytm decyzyjny

Algorytm decyzyjny to schemat, na podstawie którego przeprowadzane zostaną wszystkie analizy wybranych spółek akcyjnych. Algorytm jest połączeniem strategi inwestycyjnej najwybitniejszych inwestorów, do których zaliczyć możemy przede wszystkim B. Grahama czy P. A. Fishera - to właśnie na nich wzorował się inwestor wszechczasów, Warren Buffett.

       Podstawowym celem, dla którego został stworzony algorytm decyzyjny jest przyśpieszenie procesu wyboru spółek, których akcje chcielibyśmy nabyć, przy czym proces ten nie traci na wartości mogąc dalej zapewniać inwestorowi osiąganie ponadprzeciętnych zysków z inwestycji. Algorytm wychwytując wysokie zadłużenie spółek, wysokie poziomy wskaźników mnożnikowych i problemy z płynnością finansową automatycznie odrzuca wybrane spółki, przez co inwestor może oszczędzić wiele czasu, który w innym wypadku został by przeznaczony na dalszą analizę, ryzykownych i niepewnych spółek, których powinno się wystrzegać.

STRUKTURA ALGORYTMU DECYZYJNEGO

algorytm decyzyjny

CHARAKTERYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW ALGORYTMU DECYZYJNEGO 

 

1. Warunki makrootoczenia - Jest to podstawowy etap analizy fundamentalnej, na podstawie którego dokonujemy decyzji odnośnie tego, czy większa część naszego portfela inwestycyjnego powinna na daną chwilę składać się z akcji czy z obligacji. Więcej na temat analizy makrootoczenia możecie przeczytać tutaj

        Jeśli warunki makrootoczenia sprzyjają agresywniejszemu inwestowaniu w akcje spółek notowanych na giełdzie, zgodnie z logarytmem przesuwamy się w dół, jeśli nie - zaleca się inwestowanie większej części kapitału w bezpieczniejsze obligacje.

2. Niski poziom zadłużenia i wskaźników mnożnikowych - Te dwa elementy zostały zestawione w jednej komórce, gdyż zazwyczaj sam wysoki poziom dźwigni finansowej (o ile jest efektywnie wykorzystywany) nie powinien dyskwalifikować spółki. Dlatego zestawiony on został z wskaźnikami mnożnikowymi, których iloczyn zgodnie z zaleceniami B. Grahama nie powinien przekraczać 22,5. Więcej o zadłużeniu przedsiębiorstw możecie przeczytać tutaj, natomiast wskaźniki mnożnikowe są dokładnie opisane w tym dziale.

- W przypadku wskaźników zadłużenia powinien on zostać zestawiony z reprezentatywnymi spółkami z sektora, jako niewysoki zadłużenie uznawać będę te, które nie jest jednym z wyższych w sektorze. Innym sposobem może być uznawanie za wysokie zadłużenia powyżej poziomu 0,67, zgodnie z zaleceniami prof. W. Gabrusewicza.

- W przypadku wskaźników mnożnikowych, niewysokim poziomem będzie iloczyn wskaźnika C/WK i C/Z nie przekraczający 22,5 - zgodnie z zaleceniami B. Grahama.

            Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, zgodnie z algorytmem przechodzimy do komórki odnoszącej się do przychodów ze sprzedaży. Jeśli tylko jeden warunek został spełniony kierujemy się strzałką w dół do komórki poświęconej zyskowi spółki. W przeciwnym wypadku ważne jest określenie poziomu płynności finansowej analizowanej spółki w celu wyeliminowania ewentualnego ryzyka inwestycyjnego.

3. Przychody ze sprzedaży w trendzie wzrostowym - Na tym etapie ważne jest, aby przychody osiągane przez spółkę znajdowały się w długoterminowym trendzie wzrostowym (okres przynajmniej 4 lat).

            Jeśli warunek ten zostanie spełniony, przechodzimy do etapu nawiązującego do rentowności przedsiębiorstwa (komórka poniżej). W przeciwnym wypadku zajmujemy się analizą atrakcyjności sektora.

4. Spółka generuje zysk - Na podstawie tego podpunktu, analizowana spółka powinna w każdym roku generować zyski. Ocena przeprowadzona będzie na podstawie 4 ostatnich lat funkcjonowania wybranej spółki akcyjnej.

         Jeśli warunek ten zostanie spełniony, przechodzimy do analizy przychodów ze sprzedaży, jeśli nie - zajmujemy się analizą płynności finansowej spółki.

5. Odpowiednia płynność finansowa spółki - Na tym etapie obliczane i zinterpretowane powinny zostać wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa, o których więcej napisane zostało tutaj. Pozytywnie ocenimy spółkę gdy wskaźnik bieżącej płynności będzie przekraczał 1,5 w ostatnim analizowanym roku, natomiast wskaźnik szybkiej płynności będzie wyższy niż 1.

             Jeśli kryterium te zostanie spełnione przechodzimy do komórki "Atrakcyjny sektor działalności" jeśli nie spółka przestaje być dalej analizowana, uzyskując tym samym negatywną ocenę.

6. Atrakcyjny sektor działalności - Ten etap opiera się w dużej mierze na doświadczeniu i wiedzy analityka przeprowadzającego badania. Mianem sektora atrakcyjnego możemy określić taki, który wg. naszych opinii z biegiem czasu cieszyć się będzie coraz to większym popytem na swoje produkty i/lub usługi. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak sprawnie możesz przeprowadzić analizę sektora łącznie z analizą SWOT itp. zajrzyj tutaj.

           Jeśli sektor, w którym funkcjonuje spółka uznany zostanie za atrakcyjny, przejdziemy do komórki "Produkt lub usługa firmy kreuje perspektywy rozwoju" jeśli nie, spółka przestaje być analizowana, uzyskując negatywną ocenę.

7. Rentowność przedsiębiorstwa wyższa niż średnia rentowność sektora - Aby móc dokonać takiego zestawienia, ówcześnie należy przeprowadzić analizę wybranych - reprezentatywnych spółek z sektora, obliczając dla nich średnie wskaźniki rentowności w okresie bieżącym. Pozytywnie ocenimy sytuacje, w której to wskaźniki rentowności spółki będą przewyższać wskaźniki rentowności sektora. Jako naczelny wskaźnik rentowności określiłem wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE).

            Jeśli spółka spełni te wymagania, można przejść do wyceny akcji przedsiębiorstwa, jeśli nie warto dokonać analizy sytuacyjnej, przechodząc do kategorii " Produkt lub usługa przedsiębiorstwa kreują perspektywy rozwoju".

8. Produkt lub usługa firmy kreuje perspektywy rozwoju - Jest to w dużej mierze nawiązanie do analizy sytuacyjnej spółki, o której więcej dowiedzieć możesz się tutaj. Głównym kryterium oceny będzie tutaj tzw. Macierz BCG, która pozwoli zdefiniować, które produkty spółki i w jakiej mierze mogą przyczynić się do generowania dużych przychodów. Analiza sytuacyjna może zawsze w dużym stopniu opierać się na subiektywnych opiniach autora analizy.

          Jeśli uznasz, że produkty oferowane przez spółkę są warte uwagi i mogą przyczynić się do jej rozwoju w przyszłości, możesz przejść do wyceny przedsiębiorstwa. Jeśli nie - dowiedz się więcej o emitowaniu nowych pakietów akcji przez spółkę.

9. Brak emisji nowych akcji - Na tym etapie analityk powinien sprecyzować, czy w ostatnich czterech latach spółka emitowała dodatkowe akcje, w celu pozyskania kapitału, warto zaznaczyć, że działania te, mogą szkodzić jej dotychczasowym akcjonariuszom.

          Jeśli spółka nie dokonała emisji żadnych dodatkowych papierów wartościowych na przełomie 4 ostatnich lat możesz przejść do jej wyceny, jednak gdy spóła regularnie finansuje się sprzedażą nowo wyemitowanych akcji, jej analiza zostaje zakończona a spółka otrzyma negatywną ocenę.

10. Wycena przedsiębiorstwa powyżej wartości rynkowej - Wycena przedsiębiorstwa i jego akcji, jest podsumowującym etapem pełnej analizy fundamentalnej. O tym z jakich metod skorzysta analityk i jakie założenia zastosuje decyduje wyłącznie on sam. Jeśli chcesz dowiedzieć się nieco więcej o wycenach przedsiębiorstwa, zajrzyj tutaj

         Jeśli wycena wykazała, że akcje danej spółki są niedowartościowane, warto przejść do analizy technicznej, nazywaną również analizą wykresów, na podstawie której wybierzemy najodpowiedniejszy moment do zakupu danego waloru. Jeśli mimo dobrej sytuacji fundamentalnej przedsiębiorstwa wycena znajduje się poniżej wartości rynkowej akcji, spółkę warto umieścić do koszyka obserwowanych i powtórzyć cały proces analityczny za jakiś czas.

Write a comment

Comments: 0