Dywidenda

         Z niniejszego artykułu dowiesz się czym jest dywidenda oraz co powinieneś o niej wiedzieć, aby móc dokonywać skutecznych decyzji inwestycyjnych w oparciu o spółki dywidendowe. W sposób praktyczny scharakteryzowana zostanie polityka dywidendowa przedsiębiorstw i zasada 2 dni (D+2) bezpośrednio związana z ich wypłatą. Dowiesz się również, kiedy spółka powinna wypłacać akcjonariuszom dywidendy, a kiedy powinna takowych wypłat unikać - oferując inwestorowi większy zwrot z zainwestowanego kapitału, oparty na wzroście jej wartości.

Czym jest dywidenda?

Dywidenda jest to  część zysków wypłacanych przez spółkę jej akcjonariuszom. O tym jaka część zysków będzie podzielona pomiędzy posiadaczy akcji decyduje Walne Zgromadzeni spółki. Warto przy tym pamiętać, że dywidenda może zostać wypłacona  zarówno z  zysku netto i niepodzielonych zysków z lat poprzednich jak i z  kapitału zapasowego przedsiębiorstwa. Często zdarza się, że spółka musi zaciągać dodatkowe zobowiązania, aby móc wypłacić wcześniej zadeklarowaną część zysków swoim akcjonariuszom.

        Istnieje wiele teorii, odnośnie tego czy spółka kreuje wartość wypłacając dywidendy czy zachowując zyski dla siebie. Warto w tym miejscu dodać, że zatrzymane zyski są bardzo często inwestowane, co zmierza do wzrostu wartości przedsiębiorstwa w przyszłości. Wzrost ten ma jednak miejsce tylko wtedy, gdy  zwrot z kapitału spółki przewyższa jego koszt. W przeciwnym wypadku wartość firmy ulega destrukcji - lepszym wyjściem jest wówczas wypłata dywidend swoim akcjonariuszom. Polityka dywidendowa, według tak wielkich inwestorów jak B. Graham czy Philip A. Fisher powinna opierać się na stałej i względnie wysokiej wypłacie zysków akcjonariuszom przez spółkę. Jednym z wielu argumentów broniących tą tezę jest fakt, że inwestor powinien samodzielnie zdecydować, w jaki sposób zamierza zainwestować swój kapitał. Jeśli jest mocno przekonany o silnym potencjale wzrostowym danej spółki, za otrzymane z dywidendy środki pieniężne może nabyć większą część udziałów. Jeśli inwestor nie pokłada jednak nadziei w spółce, może zainwestować otrzymane środki w inny sposób - kupując obligacje lub udziały innego przedsiębiorstwa.

       Oceniając więc decyzje Walnego Zgromadzenia, odnośnie stopy dywidendy, racjonalny długoterminowy inwestor powinien przeanalizować, czy spółka rzeczywiście będzie w stanie wykorzystać zatrzymane zyski? jeśli tak to w co je zainwestuje i jaki będzie potencjalny zwrot? - jeśli uznamy, że inwestycje będą nieudane, należy oczekiwać jak najwyższej stopy wypłat zysku za ubiegłe lata w postaci dywidend. Warto zauważyć, że wypłacane przez spółkę dywidendy są opodatkowane. Co zdecydowanie przemawia na korzyść zatrzymywania zysków w spółce, lub wypłacania jedynie jego niewielkich części.

        Inwestowanie kapitału w spółki dywidendowe, jest powszechnie stosowaną strategią inwestycyjną. Oczywiście jest tak tylko wtedy, gdy wpływy z dywidendy mogą okazać się bardziej rentowne niż wpływy z obligacji o podobnym stopniu ryzyka inwestycyjnego. Załóżmy, że spółka XYZ, której akcje są warte obecnie 50 zł, planuje wypłacić dywidendę o wartości 4 zł na akcję. dokonując prostego rachunku: 4/50 ustalamy, że dokonując zakupu akcji XYZ - przy niezmiennej wartości ceny akcji, osiągniemy zysk w wysokości 8%. Chociaż w teorii wartość wypłaconej dywidendy jest zawsze odcinana od kursu akcji, to w praktyce, spółki zazwyczaj odrabiają te straty - a wypłaty z akcji spółek dywidendowych mogą być traktowane jako stałe źródło dochodów dla inwestora.

 

        Dywidenda może być również wykorzystywana w procesie wyceny akcji danej spółki lub w określeniu kosztu jej kapitału. Służy temu znany model Gordona. Wzór na cenę akcji z wykorzystaniem modelu Gordona wynosi:

Model Gordona

Podstawową wadą tego modelu jest jednak określenie stałej stopy wzrostu dywidendy. Na polskiej giełdzie regularna wypłata części zysków przez zarząd nie jest najczęściej spotykanym zjawiskiem. Tym rzadziej spotyka się, aby spółka regularnie - np. o 5% rocznie, zwiękształa wypłatę dywidendy.

Przykład: 

      Załóżmy, że spółka XYZ regularnie zwiększa wartość dywidendy na akcje o 5% rocznie. Koszt kapitału spółki oszacowany jest na 12%, natomiast wartość dywidendy jest równa 8 zł. Oblicz ile warte są akcje spółki XYZ.

Aby określić wartość akcji, należy podstawić dane do wzoru otrzymując: (8 zł * (1+0,05))/(12%-5%) = 120 zł.

Odpowiedź: Pojedyncza akcja spółki XYZ jest warta 120 zł.

        Zasada 2 dni (D+2), jest zasadą, zgodnie z którą prawo do dywidendy przysługuje tym inwestorom, którzy dokonają zakupu akcji przynajmniej 2 dni przed ustaleniem praw do dywidendy. Związane jest to ze skróceniem cyklu rozrachunku Papierów Wartościowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z 3 na 2 dni, 4 sierpnia 2014 roku. Na przykład, jeśli Data ustalenia prawa do dywidendy to Piątek 25 kwietnia, to inwestor w celu jej uzyskania powinien nabyć akcje spółki Nie później niż we wtorek 22 kwietnia. W przeciwnym wypadku nie otrzyma on części zysków wypłaconych przez spółkę. Istotne jest przy tym, że jeśli inwestor będzie posiadał akcje spółki w dniu ustalenia prawa do dywidendy, to nawet gdy sprzeda je jakiś czas po tej dacie, otrzyma on dywidendę za wcześniej posiadane udziały.

Write a comment

Comments: 0