Skuteczność zakupu akcji na podstawie wskaźników mnożnikowych

          Wielu inwestorów giełdowych stosuje się do reguły wskaźników mnożnikowych Benjamina Grahama opartych na zasadzie, wedle której iloczyn wskaźnika C/Z oraz C/WK wybranej spółki nie powinien przekraczać 22,5. Nie spełnienie tego kryterium miało symbolizować o przewartościowaniu danej spółki, co w teorii wykluczało możliwość zarobienia na jej akcjach. Jednak czy owy system inwestycyjny sprawdza się w praktyce?

          Chociaż kryterium mnożnikowe jest jednym z kilku kryteriów B. Grahama to bardzo duża część inwestorów przydziela mu największą wagę. Ten tok rozumowania doprowadził do sytuacji, w której to spółki o wskaźnikach C/WK oraz C/Z poniżej wyznaczonych granic uważa się za spółki niedowartościowane, natomiast spółki ze wskaźnikiem C/WK powyżej 1,5 oraz C/Z powyżej 15 uznawane są za spółki przewartościowane. Zgodnie z założeniem analizy fundamentalnej, pierwsza grupa spółek - grupa spółek niedowartościowanych powinna cechować się wysoką stopą zwrotu w długim okresie czasu. 

 

Praktyczne badania

            W swoich badaniach za długoterminowy horyzont czasowy przyjąłem horyzont 10 letni. Spółki wchodzące w obecny skład obecnego indeksu WIG20 zostały podzielone na II grupy; grupę spółek z iloczynem wskaźników mnożnikowych poniżej oraz powyżej 22,5. Wyniki pracy ukazały, które grupa spółek osiągnęła wyższą stopę zwrotu w 10-letnim horyzoncie czasowym. Teza o słuszności uznawania spółek z niskimi wskaźnikami C/WK oraz C/Z za spółki niedowartościowane została więc dokładnie zweryfikowana.

 

Wstęp pracy

Praca „Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaźników mnożnikowych” jest próbą zdefiniowania kształtowania się ceny akcji danego waloru w zależności od poziomu jego wskaźników mnożnikowych. Autor pracy chce tym samym zbadać, czy istnieje zależność zgodnie, z która akcje o niższych wskaźnikach C/WK oraz C/Z w długoterminowym horyzoncie czasowym przynosić będą wyższą stopę zwrotu, niżeli akcje o wysokim poziomie omawianych wskaźników. Do napisania pracy skłoniła autora praktyczna obserwacja, w której to często dostrzegał nadużywanie znaczenia wskaźników mnożnikowych, przez inwestorów kierujących się głównie analizą fundamentalną przy doborze instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego. Choć B. Graham, uznawany za prekursora analizy fundamentalnej, wskaźniki mnożnikowe wykorzystywał jako jedno ze swoich kryteriów przy doborze akcji, to warto zaznaczyć, że nie były to kryteria jedyne a zaledwie część całego, bardziej złożonego systemu inwestycyjnego.
Rozdział pierwszy ma na celu zapoznanie czytelnika z tematyką wskaźników mnożnikowych. Dokonana zostanie tam ich dogłębna interpretacja oraz charakterystyka ich struktury. Następnie autor pracy odniesie się do kryteriów, którymi przy doborze akcji kierował się Benjamin Graham.
W drugim rozdziale opisana zostanie metodyka przeprowadzonych badań. Zaprezentowana zostanie hipoteza oraz cel badawczy. Autor pracy przedstawia tam również horyzont czasowy, zakres i metodę przeprowadzonych badań. Dokona wyboru i krótko scharakteryzuje podmioty, które wezmą udział w badaniu.
Rozdział trzecie jest zwieńczeniem badań autora. Dokonana zostanie tam praktyczna analiza przedsiębiorstw pod kontem poziomu ich wskaźników mnożnikowych oraz osiąganych stóp zwrotu z ceny akcji na przełomie 10 analizowanych lat. Następnie w przejrzystej formie graficznej zaprezentowane zostaną wyniki badań za pomocą, których autor będzie w stanie zatwierdzić lub odrzucić początkowo postawioną hipotezę badawczą.
Podsumowanie pracy zawierać będzie w sobie interpretacje otrzymanych wyników, ich omówienie oraz ogólne odniesienia do badań przeprowadzonych w rozdziale trzecim. W praktyce bardzo często niskie poziomy wskaźników mylimy z niedowartościowaniem spółki i analogicznie, kiedy spółki cechują się wysokimi wskaźnikami mnożnikowymi regularnie określamy je mianem przewartościowanych. Praca ma więc na celu weryfikacje słuszności takiego toku rozumowania pewnej grupy inwestorów giełdowych

 

         Chcesz dowiedzieć się o tym, jak ukształtowały się wyniki badań i zapoznać się z całością pracy? ... 

          ...Poniżej zamieszczony został plik PDF zawierający w sobie całość projektu  badawczego. Ściągnij już teraz! 

 

Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskazników mnoznikowych
Praca weryfikuje twierdzenie o tym, że za spółki niedowartościowane możemy uznać wszystkie te, które cechują się iloczynem wskaźników mnożnikowych C/WK oraz C/Z poniżej 22,5.
Praca naukowa - weryfikacja jednej z met
Adobe Acrobat Document 1.2 MB

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Lloyd Volk (Friday, 03 February 2017 05:42)


    Incredible story there. What happened after? Take care!