Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw

         Zgodnie z definicją R.C. Milesa - "Wycena jest opinią dotyczącą wartości". Tak więc wyceniając spółkę mamy za zadanie ustalić realną wartość danego przedsiębiorstwa i porównać ową wartość do obecnej wartości rynkowej. Jeśli wartość realna spółki, którą otrzymaliśmy z wyceny uplasuje się na poziomie wyższym niżeli wartość rynkowa, oznaczać to będzie, że spółka jest niedowartościowana - i w celu osiągnięcia zysku powinniśmy nabyć jej udziały.

      Przez niektórych, wycena (zwłaszcza wycena przedsiębiorstw) nie jest definiowana jako nauka- lecz jako sztuka. Jest tak dlatego, że gdyby kilku analityków otrzymało te same dane finansowe spółki i każdy przeprowadził wycenę tym samym modelem dochodowym to zapewne każdy z nich otrzyma inny wynik... wyniki te mogą być do siebie mniej lub bardziej zbliżone - jednak inne. Jest tak przede wszystkim ze względu na prognozę danych, jaką ustalimy przy wycenie przedsiębiorstwa. Prognozować możemy zysk netto, przychody ze sprzedaży, wartość kapitału własnego etc.. Wiesz już, że do przeprowadzenia wyceny potrzebujemy "danych z przyszłości" - i to najczęściej danych zaprognozowanych 10 lat w przód. Jaka jest szansa, że nasze prognozy okażą się dokładne? - Praktycznie żadna. Nawet najwytrawniejsi analitycy finansowi nie są w stanie dokonać dokładniej wyceny danego przedsiębiorstwa, a to dlatego, że nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Nie możemy w 100% przewidzieć kształtowania się zysku netto itp.. 

Jaki sens ma więc wycena przedsiębiorstw, jeśli nie możemy być pewni co do jej wyniku? - otóż analizując ówcześnie makrootoczenie przedsiębiorstwa, jego sektor i historyczne dane finansowe, możemy uzyskać przybliżone prognozy przyszłych danych finansowych spółki. Na tej podstawie możemy stworzyć wycenę, która jest najbardziej zbieżna z naszymi poglądami czy też wiedzą ekonomiczną. Tak więc proces wyceny wymaga nie tylko umiejętności teoretycznych, matematycznych, statystycznych lecz także ogólnej wiedzy ekonomicznej, by móc z dużą dozą prawdopodobieństwa zaprognozować dalszy rozwój wydarzeń gospodarczych. Wyceny różnych analityków będą się więc od siebie różnić przede wszystkim, ze względu na ich opinie co do przyszłego kształtowania się danych finansowych wycenianego przedsiębiorstwa.

 

      Możemy wyróżnić kilka kategorii wyceny przedsiębiorstw, do których należą:

1) Metody dochodowe - oparte na prognozie przyszłych dochodów przedsiębiorstwa (m.in. zysku netto lub dywidend). Np. będzie to metoda DCF lub EVA.

2) Metody majątkowe - opierających się na wycenie poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa. Zaliczyć tutaj możemy m.in. metodę wyceny księgowej aktywów netto.

3) Metody mieszane - będące połączeniem metod majątkowych oraz dochodowych.

4) Metody porównawcze - w których to wyceny dokonujemy po przez porównanie przedsiębiorstwa do przedsiębiorstw podobnych np. z branży lub sektora. m.in. Wycena mnożnikowa.

5) Metody niekonwencjonalne

 

      Należy pamiętać, że wybór odpowiedniej metody wyceny jest niezwykle ważną decyzją dla analityka, spółki na skraju bankructwa nie mogą zostać wyceniane metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych - gdyż zakładamy ich likwidację w najbliższym czasie, wtedy preferowany jest metoda likwidacyjna. Innym błędem będzie wycena młodej, prężnie rozwijającej się spółki którąkolwiek z metod księgowych - gdyż nie uwzględniają one możliwości rozwoju danego przedsiębiorstwa w czasie (...). Proces wyceny nie tyczy się wyłącznie przedsiębiorstw (spółek akcyjnych), lecz także poszczególnych instrumentów finansowych, w tym papierów wartościowych takich jak akcje oraz obligacje. O ile wycena akcji może być po prostu wynikiem wyceny przedsiębiorstwa podzielonego na liczę akcji, to przy wycenie obligacji korzystamy z całkiem innych metod, które również zostaną opisane w dziale "wyceny".

Write a comment

Comments: 0