Analiza obrotowości

        Analiza obrotowości nazywana jest również analizą aktywności lub analizą sprawności działania przedsiębiorstwa, gdyż informują badacza o zdolności spółki do generowania przychodów, oraz o tym jak efektywnie przedsiębiorstwo zarządza swoimi aktywami (głównie zapasami i należnościami).  

analiza obrotowości

Z zakresu analizy obrotowości przedstawione zostaną wybrane, najważniejsze wskaźniki finansowe, dzięki którym każdy analityk będzie w stanie ocenić sytuację przedsiębiorstwa pod kontem obrotowości jej aktywów itp.

Wskaźnik 1 - Wskaźnik obrotowości aktywów całkowitych

Ten rodzaj wskaźnika obrazuje nam, stosunek przychodów ze sprzedaży do wartości aktywów całkowitych.Wzór wygląda następująco: Przychody ogółem/ Aktywa razem. Pozytywnie ocenia się jak najwyższą wartość tego wskaźnika, przy czym punktem odniesienia może być branża lub sektor analizowanej spółki. dobrze jest, kiedy spółka akcyjna posiada wskaźnik obrotowości przekraczający poziom jedności. W podobny sposób możemy obliczyć również poziom obrotowości aktywów obrotowych, pozom obrotowości aktywów trwałych oraz kapitału własnego.

 

Wskaźnik 2 - Wskaźnik rotacji zapasów

Wzór na wartość rotacji zapasów w razach to: Przychody ze sprzedaży/ zapasy ogółem. Jednakże warto pamiętać, że czasami w literaturze przedmiotu odnaleźć możemy wzmiankę o tym, że w liczniku wskaźnika przychody ze sprzedaży zastępowane są kosztami wytworzenia wyrobów. Za lepszą gospodarkę zapasami uważa się taką, która osiąga wysoki wskaźnik rotacji zapasami.

 

Wskaźnik 3 - Wskaźnik rotacji zapasów w dniach

Jest to swoistego rodzaju przekształcenie wskaźnika rotacji zapasów w razach. Możemy na na jego podstawie oszacować w przeciągu ilu dni przedsiębiorstwo średnio obraca swoimi zapasami. Wzór to: Zapasy ogółem *365/ przychody ze sprzedaży. Warto dodać, że pozytywnie ocenić możemy działalność firmy, w której to zapasy obracane są w szybkim tempie (zalecany niski poziom wskaźnika).

 

Wskaźnik 4 - wskaźnik rotacji należności

Ten rodzaj wskaźnika jest tożsamy ze wskaźnikiem rotacji zapasów, przy czym zapasy zostają tutaj zastąpione średnim stanem należności analizowanego przedsiębiorstwa. Przychody ze sprzedaży/ średni stan należności. Przyjmuje się, że wskaźnik rotacji należności powinien wahać się w przedziale od 7 do 17 razy.

 

Wskaźnik 5 - wskaźnik rotacji należności w dniach

Czyli odmiana wskaźnika rotacji należności w razach. Norma dla tego wskaźnika wynosi wg. W. Gabrusewicza od 21 do 52 dni. Dłuższy okres spłaty należności w dniach, może narażać firmę na kłopoty finansowe - gdyż nie otrzymuje ona swojej gotówki, która jest determinantą prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wzór wskaźnika to: średni stan należności * 365/ przychody ze sprzedaży.

 

Wskaźnik 6 - Wskaźnik okresu spłaty zobowiązań w dniach

Ten rodzaj wskaźnika sugeruje analitykowi w jakim okresie przedsiębiorstwo spłaca średnio swoje zobowiązania krótkoterminowe, czytaj bieżące. Wzór na obliczenie tego wskaźnika to: Zobowiązania bieżące * 365/ Koszt własny sprzedaży. Oczywiście na tej podstawie możemy obliczyć też wskaźnik okresu spłaty zobowiązań w razach, którego nie stosuje się jednak w praktyce. Choć na ogół przyjmuje się, że wskaźnik ten powinien być względnie wysoki - świadczy to o tym, że przedsiębiorstwo nie śpieszy się ze spłatą swoich zobowiązań, to w rzeczywistości taki stan rzeczy jest często negatywnie oceniany przez kontrahentów, którzy uznają to za symptom słabej sytuacji pod względem finansowym firmy.

 

Wskaźnik 7 - Cykl konwersji gotówki

Uważany jest on za podstawowy i najważniejszy wskaźnik pod względem zarządzania zapasami i należnościami przedsiębiorstwa. Aby go obliczyć, musimy dokonać wcześniej obliczeń wskaźnika rotacji zapasów i należności w dniach oraz okresu spłaty zobowiązań w dniach. Wzór to: wskaźnik rotacji należności w dniach + wskaźnik rotacji zapasów w dniach - wskaźnik spłaty zobowiązań w dniach. Zazwyczaj pożądana jest jak najniższa wartość tego wskaźnika, która oznaczałaby, że pieniądze zainwestowane w aktywa obrotowe szybko wracają do spółki i mogą być ponownie wykorzystywane. Dopuszcza się nawet ujemne wartości wskaźnika cyklu konwersji gotówki. Można przedstawić go również w postaci graficznej:

Cykl konwersji gotówki

 

PODSUMOWANIE

W podsumowaniu, standardowo chciałbym przedstawić Państwu listę wzorów związanych z przeprowadzaniem analizy obrotowości w przedsiębiorstwie. Wszystkie wzory zostały opracowane na podstawie pozycji "Podstawy analizy finansowej" W. Gabrusewicza. 

 

Wskaźniki obrotowości

Write a comment

Comments: 0