Rodzaje zleceń

Poprzez składanie zleceń inwestor giełdowy informuje o tym czy chce kupić, czy też sprzedać dane papiery wartościowe, cenę po jakiej chce dokonać transakcji oraz o ilości walorów, na których chce dokonać operacji. Wyróżnić możemy wiele rodzajów zleceń wykorzystywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, najważniejsze i najczęściej wykorzystywane zlecenia zostaną dokładnie opisane w niniejszej publikacji:

1. Zlecenie z limitem ceny - Jest to jedno z najczęściej stosowanych zleceń giełdowych, gdzie inwestor w przypadku zleceń zakupu dokładnie precycuje cenę, jaką jest w stanie maksymalnie zapłacić za jedną akcję, a w przypadku sprzedaży precyzuje on minimalny kurs, po którym chce odsprzedać posiadane walory. 

2. Po Każdej Cenie (PKC) - Ten typ zleceń jest stosowany przez inwestorów, którzy z różnych względów nie chcą lub nie mogą długo czekać na realizację swoich zleceń. Zlecenia PKC wykonywane są natychmiastowo po bieżącej cenie waloru. Bardzo często jednak cena ta może okazać się dla inwestora nieatrakcyjna.

3. Zlecenia po cenie rynkowej (PCR) zlecenia PCR to zlecenia, które nie zawierają żadnej wskazówki co do kursu, są  po prostu zleceniami po cenie rynku. Warto pamiętać, że ten typ zlecenia nie powoduje gwałtownego obniżenia kursu, jak w przypadku zleceń "Po Każdej Cenie (PKC)".

4. Zlecenia z limitem aktywacji - Ten typ zleceń zostaje aktywowany po przekroczeniu kursu akcji danego poziomu cenowego. Limit aktywacji powinien być mniejszy lub równy limitowi ceny, po którym chcemy nabyć walor. Choć może wydawać się to nielogiczne, to ten typ zleceń jest bardzo często stosowany przez inwestorów, posługujących się analizą techniczną przy doborze akcji do portfela inwestycyjnego. Posłużmy się poniższym przykładem do zobrazowania wykorzystania tego typu zleceń.

zlecenie z limitem aktywacji

Mając do czynienia z trójkątem zwyżkującym, inwestor może ustawić zlecenie z limitem aktywacji nad silnym oporem oznaczonym linią czerwoną. Dzięki temu, przy "wyjściu" z trójkąta górą zlecenie aktywuje się, a inwestor automatycznie nabędzie udziały waloru - wierząc w kontynuację wzrostów ceny akcji.

5. Zlecenie Stop Loss - Jest ono ważnym typem zleceń, szczególnie dla analityków technicznych. Zlecenie te staje się aktywne, gdy cena danej akcji osiągnie określony przez inwestora poziom - tzw. limit aktywacji zlecenia stop loss. Gdy limit zostaje przekroczony, zlecenie zostaje realizowane po możliwie najlepszej cenie. Zlecenie to, jest głównie wykorzystywane do ograniczenia strat inwestora w aktywnej pozycji, z tego względu nazywane jest też czasem "Zleceniem obronnym". Przykładowe zastosowanie zlecenia STOP:

Zlecenie Stop loss

Niebieska linia jest linią wsparcia, natomiast linia pomarańczowa to poziom określony przez inwestora, po przekroczeniu którego zlecenie Stop loss staje się aktywne. Teraz akcje mogą zostać sprzedane Po Każdej Cenie, lub po wybranej przez inwestora cenie, co zmniejsza jednak prawdopodobieństwo realizacji sprzedaży akcji.

5. Zlecenia take profit - Zlecenie take profit jest wykorzystywane w sytuacji, w której inwestor zakłada wzrost ceny akcji do danego poziomu i przy tym właśnie poziomie zamierza sprzedać swoje walory, aby spieniężyć swój zysk.

zlecenia take profit

Take profit jest zleceniem stosowanym najczęściej na rynku walutowym FOREX ze względu na to, że analiza techniczna jest tam podstawową metodą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zielona cienka linia symbolizuje poziom, przy którym zlecenie Take Profit będzie aktywowane - zakładając, że inwestor oczekiwał wzrostu poziomu ceny do górnego kanału trendu.

Write a comment

Comments: 0