Analiza płynności finansowej

Analiza płynności finansowej jest niezwykle ważnym elementem oceny działalności przedsiębiorstwa. Zwykle oznacza zdolność do regulowania przez firmę zobowiązań krótkoterminowych. 

W praktyce, analiza płynności finansowej opiera się na trzech podstawowych i nieskomplikowanych wskaźnikach. Interpretacja tychże wskaźników będzie głównym tematem tego artykułu. Przed rozpoczęciem omawiania pierwszego wskaźnika warto podkreślić, że płynność finansowa jest niezbędnym kryterium do funkcjonowania każdej spółki. Niska płynność wiąże się często z wysokim ryzykiem inwestycyjnym i zwiększa prawdopodobieństwo bankructwa przedsiębiorstwa, na wskutek niewypłacalności. 

 

Wskaźnik I - bieżąca płynność finansowa (current ratio) 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej jest najpowszechniej stosowanym wskaźnikiem do oceny prawidłowego stanu pod względem płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wzór jest następujący: aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe. Zgodnie z zaleceniami prof. W. Gabrusewicza, wartość wskaźnika powinna oscylować w przedziale 1,5-2,0. Tak więc aktywa obrotowe powinny przynajmniej w 50% przewyższać wartość zobowiązań krótkoterminowych. W przypadku wymaganej natychmiastowej spłaty zadłużenia spółka może mieć problem z wyprzedażą całości aktywów obrotowych  ze względu na to, że część z tych aktywów cechuje się niską elastycznością. Jest tak przede wszystkim z zapasami. Najbardziej płynne ze wszystkich aktywów oborotowych są oczywiście środki pieniężne, dużo łatwiej od zapasów jest również spieniężyć należności przedsiębiorstwa.

 

Wskaźnik II - szybka płynność finansowa (Quick ratio) 

Wskaźnik szybkiej płynności jest nijako uzupełnieniem wskaźnika bieżącej płynności finansowej. Określa on stopień możliwości spłaty zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami obrotowymi, tj. wszystkimi za wyjątkiem zapasów. Wzór to: (aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe. Prawidłowe wartości tego wskaźnika powinny mieścić się w przedziale 1,0-1,2. W tym miejscu chciałbym powiedzieć nieco o drugiej z możliwości kształtowania się wskaźnika płynności. Kiedy którykolwiek ze wskaźników jest zbyt niski mówimy o niewystarczającej płynności przedsiębiorstwa - której to konsekwencje zostały nadmienione na początku publikacji. Z drugiej jednak strony wskaźnik powyżej normy oznaczać będzie nadpłynność, która wbrew pozorom nie jest pozytywnie ocenianym zjawiskiem. Zbyt duża płynność przedsiębiorstwa oznaczać może nieefektywne wykorzystanie zasobów majątku obrotowego poprzez nadmierne gromadzenie środków pieniężnych lub należności.

 

Wskaźnik III - płynność gotówkowa (Cash ratio) 

Płynność gotówkowa jest ostatnim wskaźnikiem z zakresu płynności finansowej, który chciałbym pokrótce omówić. Wzór na obliczenie tego wskaźnika to: środki pieniężne/ zobowiązania bieżące. Nie trudno domyśleć się, że jest on inaczej stosunkiem gotówki posiadanej przez przedsiębiorstwo do krótkoterminowego zadłużenia. Wskaźnik ten pokazuje, w jakiej części spółka może bez konieczności sprzedaży zapasów lub rygorystycznego ściągania należności spłacić swoje zobowiązania bieżące. Chociaż ciężko jest w praktyce sprecyzować jaka powinna być dokładna wartość tego wskaźnika, to przyjmuje się, że powinien on oscylować w granicach 0,2. Zbyt duża wartość wskaźnika płynności gotówkowej sugeruje nieproduktywne pokłady gotówki gromadzone przez przedsiębiorstwo. Gotówka ta zostanie więc kolokwialnie mówiąc "zjadana" przez inflacje i przyczyni się do powstawania kosztów alternatywnych (koszty utraconych możliwości).

 

Podsumowanie 

Tak jak we wszystkich innych podsumowaniach z zakresu analizy finansowej, tutaj również chciałbym przedstawić listę wzorów, dzięki której potencjalny analityk jest w stanie ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa. Warto zapamiętać, że analiza płynności jest jednym z kluczowych elementów każdej analizy finansowej, a na jej oparciu powstają przeróżne modele analizy zagrożenia upadłością spółki.

wskaźniki płynności finansowej

Write a comment

Comments: 0