Analiza sytuacji majątkowej

Analiza sytuacji majątkowej nazywana jest również badaniem struktury majątku przedsiębiorstwa i opiera się wyłącznie na badaniu wielkości bilansowych danego przedsiębiorstwa. Jest to jednak istotny element przy przeprowadzaniu całościowej analizy finansowej przedsiębiorstwa.

W tej kategorii analizy wskaźnikowej ważne będą wzory, dzięki którym możliwe stanie się wyznaczenie wartości wskaźników, które nastepnie podlegać będą interpretacji i ocenie badacza. Do omówienia tego tematu wybrałem wskaźniki, które mają wg. mnie największą wartość poznawczą. Oczywiście nie są to jedyne wskaźniki używane w praktyce - a po więcej zalecam zajrzeć do literatury opisanej w tym temacie -> klik

 

Wskaźnik 1 - dynamika majątku całkowitego

Jeśli nie został on określony w analizie wstępnej przedsiębiorstwa, to warto zrobić to teraz. Wskaźnik dynamiki obliczamy jako: majątek w okresie bieżącym/ majątek w okresie poprzednim. Interpretacja jest zaskakująco prosta. Jeżeli wskaźnik przyjmie wartość powyżej 100% oznaczać to będzie, że przedsiębiorstwo zwiększyło swój majątek względem poprzedniego okresu. Jeśli wskaźnik przyjmie wartość mniejszą niż 100% to będzie to sygnałem zmniejszenia się majątku. wynik równy 100% znaczy, że przedsiębiorstwo utrzymało dokładnie taki sam stan aktwów jak w roku poprzednim. Oczywiście wstępnie pozytywnie ocenimi wzrost aktywów przedsiębiorstwa. Wstępnie dlatego, że wzrostowi temu powinien towarzyszyć również wzrost przychodów i zysków. Jeżeli tak nie jest, przyrost aktywów uznać możemy jako wzrost ekstensywny - co jest negatywnie interpretowane.

 

Wskaźnik 2 - wskaźnik unieruchomienia majątku

Wskaźnik ten jest stosunkiem aktywów trwałych do aktywów obrotowych majątku, zapisać go więc możemy w następującej postaci: aktywa trwałe/ aktywa obrotowe. Wartość wskaźniki powyżej 1 świadczyć będzie o przewadze aktywów trwałych nad aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie. Wynik ten na ogół interpretuje się negatywnie, gdyż taki stan rzeczy zmniejsza elastyczność przedsiębiorstwa i zdolność do przeprowadzania zmian w zakresie restrukturyzacji majątku. Wiemy więc, że wskaźnik powinien przyjmować wartości mniejsze od 1. W niektórych branżach (np. pordukcyjne) wskaźnik unieruchomienia majątku powyżej 1 nie jest niczym nadzwyczajnym. W takim wypadku powinniśmy zestawić go z innymi spółkami z danego sektora - im mniejszy będzie w analizowanej przez nas spółce, tym lepiej.

 

Wskaźnik 3 - wskaźnik produkcyjności majątku

Wskaźnik produkcyjności to innymi słowy stosunek majątku rzeczowego do majątku finansowego analizowanego przedsiebiorstwa wyrażona następującym wzorem: majątek produkcyjny/ majątek finansowy, pytanie brzmi co nazwać możemy majątkiem produkcyjnym a co finansowym. Majątek produkcyjny to inaczej wszystkie środki trwałe i zapasy, natomiast majątek finansowy to wszystkie należności spółki, papiery wartościowe i środki pieniężne. Interpretacja jest również bardzo prosta. Wskaźnik powinien przewyższać 1 - gdyż majątek produkcyjny powinien być większy niż majątek finansowy przedsiębiorstwa. Wyjątek mogą stanowić niektóre przedsiębiorstwa usługowe z sektora finansowego lub banki - których analiza wymaga znajomości całkiem innych wskaźników finansowych.

 

Wskaźnik 4 – kapitał stały

Kapitał stały jest inaczej sumą kapitału własnego i kapitału obcego długoterminowego, który na poczet wskaźnika uznaje się jako kapitał stały firmy. Wzór będzie więc następujący: kapitał własny + zobowiązania długoterminowe. Sama wartość tego wskaźnika nie podlega interpretacji, jest on jednak niezbędny do obliczenia dalszych wskaźników.

 

Wskaźnik 5 – kapitał obrotowy netto (KON)

Bardzo ważny wskaźnik z zakresu oceny sytuacji finansowej firmy. Obliczyć go możemy na dwa sposoby. Pierwszy z nich to: Kapitał stały – aktywa trwałe. Drugi natomiast to aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe. Wyróżnić możemy 3 poziomy kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie.

 

dodatni poziom kon

Dodatni poziom KON

Sytuacja ta oznacza, że część aktywów obrotowych jest finansowana kapitałem stałym (pamiętając, że pasywa to inaczej źródła finansowania aktywów przedsiębiorstwa). Sytuacja ta jest jak najbardziej korzystna dla każdego przedsiębiorstwa.

ujemny poziom kon

Ujemny poziom KON

Ujemny poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie świadczy o tym, że kapitał stały nie jst wystarczający na finansowanie aktywów trwałych, a co za tym idzie - musza być one finansowane przez zobowiązania krótkoterminowe. Zwiększając poziom zobowiązań bieżących spółka naraża się również na możliwe przyszłe problemy z płynnością finansową.

serowy poziom kon

Zerowy poziom KON

Sytuacja ta oznacza, że aktywa trwałe są w pełni finansowane kapitałem stałym, natomiast aktywa obrotowe zobowiązaniami krótkoterminowymi (płynność bieżąca będzie wtedy równa 1,0). Sytuacja ta jest jednak tylko teoretyczna, gdyż w praktyce nie spotkałem się jeszcze z tym, aby jakaś spółka nie miała kapitału obrotowego netto.

Wskaźnik 6 – II stopień pokrycia

Dlaczego opisuję wyłącznie II stopień pokrycia? Ponieważ jest on najważniejszym ze wszystkich 3 wskaźników tego typu. Z tego względu nazywany jest również Złotą zasadą bilansową. II stopień pokrycia obliczamy następującym wzorem: Kapitał stały/ aktywa trwałe. Interpretacja jest równie prosta jak sposób jego wyznaczania; wartość wskaźnika powyżej lub równą jedności traktujemy pozytywnie (oznacza również dodatnią wartość kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie), wartość poniżej jedności uznawana jest za niewystarczająca, gdyż aktywa trwałe muszą być w takiej sytuacji finansowane przez zobowiązania krótkoterminowe przedsiębiorstwa.

 

Podsumowanie

Aby ułatwić zapoznanie się z podstawowymi wskaźnikami finansowymi wszystkim zainteresowanym, po każdym artykule o wybranej kategorii, zamieszczać będę wszystkie wskaźniki, ich wzory oraz podstawową interpretację w nadzieji, że oszczędzi to co niektórym kilka cennych chwil.

analiza sytuacji majątkowej

Write a comment

Comments: 2
 • #1

  vanessa (Tuesday, 09 July 2019 22:24)

  Witam wszystkich, to jest Jak dostałem pilną pożyczkę w wysokości 30 000 euro w ciągu 24 godzin, aby rozpocząć własną działalność gospodarczą z międzynarodowych usług kredytowych online Skontaktuj się z e-mailem firmy w celu przetworzenia pożyczki, jeśli jesteś zainteresowany:
  email: atlasloan83 @ gmail. com
  WhatsApp: +1 (443) -345-9339

 • #2

  Marcin Z (Friday, 06 May 2022 11:10)

  II stopień pokrycia, to srebrna reguła bilansowa.
  Złota reguła bilansowa = kapitał własny / aktywa trwałe

  Materiał ogólnie świetny.