Literatura inwestora giełdowego

Literatura to najważniejsze źródło wiedzy każdego inwestora. Często sięgamy po nią już przed debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pamiętajmy jednak, że inwestycje to nie tylko Giełda, inwestycje to także lokaty bankowe inwestowanie w swoją działalność lub w swoją wiedzę.

       W niniejszym artykule postaram się przedstawić wszystkie pozycje, które osobiście przerobiłem i uważam je za książki godne polecenia. Myślę, że większość z nich to niezbędnik dla wszystkich inwestorów. Dobór literatury dla indywidualnego inwestora wiąże się ściśle z jego zainteresowaniami i metodą doboru akcji do portfela inwestycyjnego. Wszak nie możemy zmuszać technika do przeczytania "Inteligentnego inwestora" B. Grahama lub fundamentalisty do przeczytania "Analizy technicznej rynków finansowych" J. Murphyego. Między innymi z tego właśnie względu wykaz literatury postanowiłem podzielić na dziesięć podstawowych kategori. Będą to:

1. Analiza Techniczna

2. Analiza Fundamentalna

3. Analiza Portfelowa

4. Analiza finansowa

5. Wycena przedsiębiorstw

6. Instrumenty pochodne

7. Prognozowanie

8. Matematyka i rachunkowość finansowa

9. Psychologia inwestowania

10. Inne

1. Analiza Techniczna

Analiza techniczna J. Murphy

Podstawową pozycją odnośnie analizy technicznej jest wg mnie "Analiza techniczna rynków finansowych" Johna J. Murphy'ego. Książka dogłębnie analizuje większość narzędzi analizy technicznej, wliczając w to średnie kroczące, wskaźniki, oscylatory czy formacje cenowe. Opisuje podstawowe zasady, na których opiera się analiza techniczna oraz argumentuje ten rodzaj doboru instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego. Warto dodać, że analiza techniczna jest najczęściej wykorzystywaną analiza wśród inwestorów indywidualnych.

      Jednakże pozycja Murphy'ego ma jedną istotną wadę - brak dokładnej charakterystyki i interpretacji formacji świecowych, które w ostatnich latach są prężnie rozwijającym się narzędziem tejże analizy. Inne pozycje, które mogę szczerze polecić odnoszące się do analizy technicznej to:

- Martin J. Pring "Podstawy analizy technicznej"

- S. Nison "Świece i inne Japońskie techniki analizowania wykresów"

 

2. Analiza Fundamentalna

inteligentny inwestor

Chociaż pozycja nie jest przystosowana do naszego rynku papierów wartościowych, to jest wg. mnie lekturą bezwzględnie obowiązkową dla osób kierujących się analizą fundamentalną!  "Inteligentny Inwestor" ojca analizy fundamentalnej Benama to książka, która jest swojego rodzaju wprowadzeniem do świata fundamentów spółek notowanych na giełdzie. Możemy zapoznać się tam z podstawowymi kryteriami, którymi kierował się B. Graham przy wyborze instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego oraz otrzymać wyjaśnienie pojęcia inwestora agresywnego oraz inwestora defensywnego. To właśnie B. Graham wprowadził do praktycznego użytku przy wyborze akcji kierowanie się takimi wskaźnikami mnożnikowymi jak stosunek ceny do zysku czy stosunek ceny do wartości księgowej. Książki nie czyta się łatwo - jest ukierunkowana na rynki w Stanach Zjednoczonych, jednakże nawet w tych czasach możemy odnaleźć wiele analogii, które doskonale motywują inwestora do dalszego zagłębiania wiedzy na temat "fundamentów" spółki. Inną pozycją z tego zakresu jest książka "Zwykłe akcje niezwykłe zyski" Philip'a A. Fisher'a. Pozycje tego inwestora są równie cenione przez czytelników - a przez niektórych Fisher dalej uważany jest za najwybitniejszego inwestora wszechczasów.

makroekonomia bega

 Dlaczego akurat "Makroekonomia" D. Begga? Otóż choć powszechnie wiadomo, że analiza fundamentalna składa się z 5 etapów, to analiza makrootoczenia jest pierwszym a zarazem "fundamentalnym" etapem tejże analizy. W zakresie makroekonomii jako tą najlepszą uważam książkę D. Begga gdyż dokładnie opisuje nam wszystkie wskaźniki makroekonomiczne, które możemy wykorzystać przy analizie makrootoczenia, a także dogłębnie opisuje pozostałe zagadnienia w tym zakresie.

   Innymi książkami z zakresu makroekonomi, które mogę polecić są:

- David R. Kamerschen, Richard B. McKenzie, C. Nardinelli, "Ekonomia"

- Campbell R. McConnell - "Economics" - przy czym ta pozycja mimo tego, że jak żadna inna omawia wszelkie podstawy ekonomi i makroekonomi to wymaga znajomości języka angielskiego przynajmniej w stopniu średniozaawansowanym, ponieważ w całości napisana została w tym właśnie języku.

strategia konkurencji portera

Jedyna w moim księgozbiorze - ale bezapelacyjnie zawierająca wszystkie niezbędne informacje o sektorze książka to właśnie "Strategia konkurencji" Michaela E. Porter'a. Na jej podstawie tworzyłem artykuł o analizie sektorowej spółek. Od strategi przedsiębiorstw do sposobów gogłębnej ich analizy. Książka warta polecenia dla każdego fundamentalisty. W tejże pozycji znajdziecie wiele zagadnień tyczących się analizy sytuacyjnej spółki - w tym ocena zarządu. Charakterystyka również na najwyższym poziomie.

Wracając do analizy fundamentalnej w ujęciu całościowym. Godna polecenia jest wg. mnie również książka: "Analiza fundamentalna" Johna C. Ritchie. Jednakże wadą tej książki jest fakt, iż odnosi się ona do rynków bardziej rozwiniętych- zachodnio europejskich, dlatego też niektóre zawarte w niej informacje mogą okazać się niepraktyczne na naszej, prężnie rozwijającej się lecz młodej Giełdzie Papierów Wartościowych.

3. Analiza Portfelowa

teoria inwestowania

Książka Roberta A. Haugen'a "Teoria nowoczesnego inwestowania", jest jednym z kluczowych podręczników odnośnie analizy portfelowej. Mimo tego, książka wymaga przez czytającego obeznania przynajmniej w zakresie statystyki. Wszak analiza portfelowa wymaga znajomości zaawansowanych elementów matematyki i statystyki. Od prostych średnich geometrycznych i odchyleń standardowych, do obracania macierzy i obliczania pochodnych (w obecnych czasach te prace wykonują prawie wyłacznie komputery). Książka dokładnie opisuje wszystkie metody, wzory i modele wykorzystywane w analizie portfelowej. Szczerze polecam. Oprócz niej z zakresu analizy portfelowej warte przeczytania w mojej subiektywnej ocenie są również:

- Frank. K. Reilly, Keith C. Brown, "Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem" Tom I i II.

- K. Jajuga, T. Jajuga, "Inwestycje" - które oprócz analizy portfelowej swoim zakresem obejmują również część matematyki finansowej.

4. Analiza finansowa

     Chociaż analiza finansowa jest elementem analizy fundamentalnej, to duży zbiór literatury na ten temat sprawił, że postawiłem stworzyć osobną kategorie dla pozycji z tego zakresu.

analiza finansowa

A oto pozycja, którą każdy analityk finansowy powinien znać na wylot. "Podstawy analizy finansowej" W. Gabrusewicza. Książka opisuje i pomaga interpretować prawie wszystkie wskaźniki finansowe z dużą wartością poznawczą dla potencjalnego badacza. Jest doskonałym zbiorem narzędzi analizy finansowej oraz jej etapów i metod przeprowadzania. To właśnie na podstawie tej książki tworzyłem takie publikacje jak "Analiza finansowa". Jedyną wadą w tej pozycji jest wg. mnie brak dokładnie opisanych metod analizy stochastycznej, które zostały dokładnie opisane tutaj. Oprócz Podstaw analizy finansowej mogę polecić wiele innych równie dobrych pozycji, które mogą służyć pomocą przy analizie finansowej wybranego przedsiębiorstwa. Są to m.in.:

- M. Sierpińska, T. Jachna "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych"

- L. Bednarski, "Analiza finansowa w przedsiębiorstwie".

- W. Bień, "Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa".

- L. Bednarski, R. Borowiecki (...), "Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa".

- Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, "Analiza ekonomiczno-finansowa spółki".

- Michael R. Tyran, "Wskaźniki finansowe".

- D. Sierpińska, D. Wędzki, "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie".

5. Wycena przedsiębiorstw

wycena przedsiębiorstw

Książka "Wycena i zarządzanie wartością firmy", doskonale opisuje problematykę wycen i pomaga analitykowi dokonać wszystkich niezbędnych korekt w tym zakresie. Opisane są w niej najczęściej stosowane metody wyceny. Oprócz tego, książka jest szeroko opisanym podręcznikiem dla menagerów predsiębiorstw. Pomaga zarządzać firmą w taki sposób aby ukierunkować ją na wzrost ceny akcji (w przypadku spółek akcyjnych notowanych na GPW). Książka opisuje również wykorzystanie podstawowych modeli portfelowych i dogłebnie precyzuje pojęcie kosztu kapitału. W dziedzinie wyceny przedsiębiorstwa istnieje zapewne wiele książek godnych polecenia. Te sprawdzone i wybrane przeze mnie to:

- D. Zarzecki, "Metody wyceny przedsiębiorstw".

- K. Przybyłowski, "Wycena wartości przedsiębiorstwa".

 

6. Instrumenty pochodne

instrumenty pochodne

Pozycja J. Hulla "Kontrakty terminowe i opcje" to wg. mnie najobszerniejszy i najbardziej precyzyjny podręcznik z zakresu instrumentów pochodnych. Skupia się ona głównie na kontraktach terminowych, opcjach oraz strategiach mieszanych przy użyciu obu tych instrumentów. Oprócz zagadnień teoretycznych typu analiza opcji modelem drzew dwumianowych lub wycena modelem Blacka-Scholesa, odnajdziemy tutaj wiele praktycznych wskazówek na temat inwestycji na rynku instrumentów pochodnych. Dowiemy się, że instrumenty pochodne to nie tylko zargania spekulacyjne lecz także strategie hedgingowe mające na celu zabezpieczenie naszego portfela inwestycyjnego. Inną pozycją z zakresu instrumentów pochodnych jest pozycja W. Przybylewska- Kapuścińska, "Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce" gdzie autorka dużą wagę przykłada historycznym aspektom wykorzystania kontraktów oraz opcji.

7. Prognozowanie

prognozowanie

Kategoria prognozowanie w praktyce jest dość obszernym zagadnieniem. Książka P. Dittmann'a "Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie" to prognoza skupiająca się wyłącznie na przychodach ze sprzedaży towarów i usług. Chociaż jest to niezwykle ważny element każdego sprawozdania finansowego to uważam, że nie powinniśmy ograniczać się wyłącznie do prognozy sprzedaży. Wszystkie narzędzia użyte w tejże książce możemy z powodzeniem stosować do innych wielkości ekonomicznych, jak np. wielkość aktywów czy też zysk netto. 

ekonometria finansowa

Nauką zajmującą się metodologią prognozowania jest m.in. ekonometria. Za jej pomocą na podstawie danych ilościowych z przeszłości jesteśmy w stanie stworzyć zaawansowany model, który będzie oddawać nam statystyczną prognozę zmiennej objaśnianej na podstawie zmiennych objaśniających. Dodatkowo dzięki ekonometrii jesteśmy w stanie ocenić dokładność naszej prognozy. Książka "Ekonometria finansowa" M. Łuniewskiej, jest jedną z pozycji, w której opisana jest podstawowa metoda prognozowania zmiennych za pomocą modelu ekonometrycznego MNK. Druga część książki skupia się jednak na analizie finansowej i ewentualnej prognozie wybranych wielkości finansowych. Starszą pozycją z zakresu ekonometri jest podręcznik Z. Pawłowskiego "Elementy ekonometrii".

8. Matematyka i rachunkowość finansowa

Może wydawać się, że te zagadnienia nijak mają się z Giełdą Papierów Wartościowych czy też z inwestycjami - nie jest to jednak prawdą. Dzięki matematyce finansowej jesteśmy w stanie ocenić opłacalnośc inwestycji, policzyć przewidywaną stopę zwrotu w wybranym horyzoncie czasowym, oraz określić wartość pieniądza w czasie przy zmieniających się warunkach otoczenia. Rachunkowość finansowa pozwala nam natomiast zrozumieć wszelkiego rodzaju sprawozdania finansowe publikowane przez każdą spółke akcyjną.

matematyka finansowa

Tzw. Węglem kamiennym i absolutną podstawą w zakresie matematyki finansowej jest moim zdaniem pozycja "Matematyka finansowa", M. Sobczyka. Książka opisuje takie zagadnienia jak zmiana wartości pieniądza w czasie, rozliczenia związane ze spłatą długów, ocenę efektywności projektów inwestycyjnych, wycenę papierów wartościowych oraz transakcje leasingowe. Napisana jest dość prostym językiem, a wszystkie zagadnienia opierają się na przykładowych zadaniach, dzięki którym pojęcie materiału staje się dużo łatwiejsze.

Sprawozdanie finansowe bez tajemnic

Kluczowa w zakresie rachunkowości finansowej jest pozycja "Sprawozdanie finansowe bez tajemnic"  pisana pod red. Gertrudy K. Świderskiej. Książka pozwala nauczyć się płynnie oceniać sprawozdania finansowe, odszukiwać "kruczki" i analizować zawarte tam dane. Autorka daje czytelnikowi wskazówki odnośnie analizy sprawozdań finansowych i podkreśla na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę. Książki bardziej skupiające się na rachunkowości w przedsiębiorstwie to m.in: Pod red. K. Sawickiego "Podstawy rachunkowości" czy też A. Jaklik, B. Micherda, "Zasady rachunkowości".

9. Psychologia inwestowania

psychologia inwestowania

Młoda lecz prężnie rozwijająca się nauka. Niektórzy uważają, że znajomość psychologii inwestowania jest niezbędnym elementem, który powinniśmy dogłębnie poznać zanim zaczniemy inwestować realną gotówkę na Giełdzie Papierów Wartościowych. "Psychologia inwestowania" Johna R. Nofsingera to podręcznik opisujący podstawowe błędy inwestora - Warto zapoznać się z nimi m.in. przez to, aby łatwiej było nam unikać tychże błędów w praktyce. John R. Nofsinger dużą wagę przywiązuje do samokontroli inwestora, ze względu na to daje czytelnikowi cenne wskazówki jak i dlaczego musimy trzymać się wcześniej ustalonych założeń, zawartych w naszej strategii inwestycyjnej. Choć osobiście z zakresu psychologii inwestowania przeczytałem wyłącznie dwie pozycje, to obie uważam za dzieło sztuki. Pozycja druga napisana jest przez dr Martina J. Pringa, który specjalizuje się również w dziedzinie analizy technicznej. Książka również nosi tytuł "Psychologia Inwestowania".

10. Inne

Inne w tym przypadku nie oznacza wcale odbiegające od tematyki finansów i inwestycji. 

forex

To co agresywni inwestorzy lubią najbardziej - FOREX. Książka autorstwa K. Kochana w pełni opisuje zachowanie graczy na rynku walutowym FOREX. Jest podręcznikiem zarówno dla inwestora początkującego jak i dla inwestora średnio-zaawansowanego. Ucząc podstawowych pojęć na rynku walutowym, określając jakie czynniki mają największy wpływ na kształtowanie się ceny walut i określając najskuteczniejsze metody zarabiania na rynku walutowym. Książka opisuje również podstawy analizy technicznej, psychologii inwestowania oraz zarządzania ryzykiem.

księga podatkowa

Kolejne z kategorii "inne". Inwestor osiągajcy zysk - obojętnie czy to z transakcji przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych czy przy prowadzeniu własnej działalności - musi "podzielić" się z Państwem częścią swoich zysków. O wszystkich szczegółach, a dokładniej o tym, co dokładnie możemy odliczyć od przychodu opisuje nam książka "Podatkowa Księga" A. Witkowskiej-Dziadosz. To jednak nie koniec pozycji z serii inne. Nie opisaną nigdzie wcześniej, lecz niezwykle ważną w świecie finansów (szczególnie dla laika) jest "Słownik ekonomiczny i finansowy". Osobiścię mogę polecić słownik autorstwa Bernarda i Colli'ego. Mały podręczny ale opisujący wszystkie niezbędne zagadnienia w świecie ekonomii. Na koniec coś dla inwestorów nowoczesnych. Książka M. Jacksona i M. Stauntona "Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA". Na wstępie muszę ostrzec wszystkich zainteresowanych...modele zawarte w książce są naprawde zaawansowane :).

 

Uwaga

Jeśli jakaś książka zainteresowała Cię szczególnie i potrzebujesz więcej danych na jej temat: wydawnictwo, rok i miejsce wydania - pisz śmiało!

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Jax (Thursday, 31 December 2015 13:12)

    Bardzo przydatna literatura!
    Dzięki! :-)