Analiza spółki NOVITA

            Aby przypomnieć wszystkim, że spółki z ciekawymi perspektywami nie koniecznie są spółkami dużymi, postanowiłem przeprowadzić analizę sytuacji finansowej, analizę portfelową oraz analizę tchniczną spółki NOVITA, której wybór zasugerował mi serdeczny kolega...

Analiza finansowa

      Pierwszym etapem analizy będzie analiza finansowa, która pozwoli zorientować się nam jak pod względem finansowym radzi sobie ta niewielka Zielonogórska spółka. Z racji tego, że spółka nie wyemitowała jeszcze raportów finansowych za rok 2013 - nasza analiza będzie wyłącznie "ex post" tzn. będzie opierała się jedynie na okresie przeszłym.

      W ramach przyśpieszonej analizy wstępnej, chciałbym abyśmy przyjrzeli się przepływą pienięznym tejże spółki. To co najważniejsze - stale dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, oczywiście oceniamy poztywnie! Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej świadczą o rozwoju spółki na przestrzeni analizowanego okresu. Natomiast przepływy z działalności finansowej (ujemne) wskazują na regularną spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów. Pamiętajmy również o tym, że kapitał obcy jest wbrew pozorom kapitałem TAŃSZYM niż kapitał własny. Taka forma przepływów pienięznych cechuje spółkę dojrzałą, głęboko osadzoną na rynku - i chociaż NOVITA jeszcze do takich spółek nie należy, to jej przepływy pienięzne wysyłają potencjalnemu inwestorowi pozytywny sygnał.

       Zajmijmy się teraz analizą struktury majątku analizowanej spółki akcyjnej. Wskaźnik unieruchomienia na dośc wysokim poziomie sugeruje dużą przewagę aktywów trwałych w przedsiębiorstwie - na tej podstawie możemy wnioskować, że jest to przedsiębiorstwo produkcyjne. To co najważniejsze na tym etapie: II stopień pokrycia powyżej jedności, mamy więc do czynienia ze spełnioną złotą zasadą bilansową.

      Stanowczo ważniejszym elementem analizy finansowej jest analiza rentowności badanej spółki. Zgodnie, z którą wynika, że spółka utrzymuje rentowność na dość stabilnym poziomie.

       Jeżeli prognozy spółki na rok 2014 zostaną potwierdzone, to rentowność kapitału własnego będzie wynosiła około 9,5%. Brak gwałtownych odchyleń pod względem rentowności świadczy o dużej stabilności spółki i niskim ryzyku pod względem generowanych zysków.

        Jeśli mówimy już o stabilności i ryzyku to warto przyjrzeć się poziomowi zadłużenia spółki NOVITA. Przede wszystkim istotne jest tutaj niskie zadłużenie spółki (na poziomie 20%), duży udział zadłużenia długoterminowego (ponad połowa) oraz niski wskaźnik zadłużenia w latach, co znaczy, że spółka wykorzystując zysk netto będzie w stanie spłacić wszystkie swoje zobowiązania w niespełna półtora roku! Jest to bardzo dobry wynik, według standardów światowych banków.

       Jak widzimy od roku 2010 mamy do czynienia z ciągłym spadkiem poziomu zadłużenia, który spadł w okresie tych 3 lat z 31% do 20%. Taka sytuacja choć świadczy o dużej stabilności spółki to może wiązać się z niskim poziomem wykorzystania dźwigni finansowej.

       Spółka wykazuje się dobrymi wskaźnikami płynności bieżącej we wszystkich analizowanych okresach. Jednak z uwagi na duży udział zapasów w aktywach obrotowych wskaźnik szybkiej płynności przyjmował dość niskie wartości w latach 2009 i 2010. Warto za pomoca narzędzi controlingowych bieżąco kontrolować poziom płynności spółki, aby uniknąć ryzyka niewypłacalności krótkoterminowej.

        Co do obrotowości analizowanej spółki - wykazuje ona względnie wysoki poziom efektywności aktywów (oceniany przez pryzmat obrotowości majątku całkowitego bliskiego jedności). We wszystkich analizowanych okresach spółka zużywa swoje zapasy w przeciągu niespełna 2 miesięcy. Rok 2012 jest wyjątkowy pod względem okresu spłaty zobowiązań, ponieważ przedsiębiorstwo spłaca je w tym okresie dużo szybciej niż w okresach pozostałych.

    Oprócz niskich wskaźników mnożnikowych NOVITA cechuje się czymś, czym nie może się pochwalić prawie żadna spółka notowana na rynku New Connect... Niesamowicie wysokimi dywidendami! Stopa wypłaty dywidendy na akcję w roku 2012 wynosiła prawie 16%. Jest to kwota około 5 razy wyższa niż jest w stanie zaoferować nam bardzo dobra lokata na chwilę obecną. W raportach spółki nie zauważyłem zmian odnośnie polityki dywidendowej spółki, dlatego akcjonariusze wciąż mogą spodziewać się wysokich wypłat z generowanych przez przedsiębiorstwo zysków.

Ciekawostki

       Jedną z ważniejszych "ciekawostek" jest ogłoszona przez spółk prognoza finansowa na rok 2014 wedle, której, spółka w tym roku naukowymi metodami zakłada:

- przychody ze sprzedaży w wysokości 88,5 mln zł

- zysk netto w wysokości 7,4 mln zł.

          Jako, że są to przychody oraz zyski wyższe niż na chwilę obecną, prognozę tą możemy uznać za pozytywny sygnał. Spółka bedzie starała się ją zrealizować pozyskując tym samym zaufanie swoich akcjonariuszy.

      Kolejna ciekawostka wiąże się z rodzajem wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Jak wiadomo wyróżnić możemy wzrost ekstensywny - czyli negatywny, oraz wzrost intensywny - ten pożądany. Wzrost intensywny cechuje się tym, że zysk netto rośnie szybckiej niżeli przychody ze sprzedaże, te natomiast osiągają wyższą dynamikę od majątku przedsiębiorstwa. Tak stało się w roku 2012 w spółce NOVITA. Mimo 13% spadku przychodów ze sprzedaży, spółka osiągneła zysk o 12% wyższy niż w roku poprzednim - o czym może świadczyć większa marża sprzedawanych dóbr i usług.

Wycena spółki

     Ze względu na bardzo niski i mało realny koszt kapitału własnego oszacowany modelem CAMP, przeprowadzona została wycena spółki wyłącznie najużyteczniejszym modelem DCF.

Analiza portfelowa spółki

     Za pomocą tej analizy udało mi się ustalić, przewidywany zysk dla udziałowców spółki za przyszły rok (średnia geometryczna za pięć rocznych stóp zwrotu spółki) oraz przewidywane ryzyko mierzone odchyleniem standardowym miesięcznych interwałów na przełomie 5 ostatnich lat pod względem stóp zwrotu z akcji spółki.

       Mimo osiągniętych stóp zwrotu przez spółkę przewyższających zwroty indeksu W20 (do, którego spółka została porównana) inwestycja w spółkę akcyjną notowaną na mniej płynnym rynku New Connect cechuje się ponad dwukrotnie wyższym ryzykiem niż inwestycja w WIG20. Z tego też względu Indeks cechuje się niższym współczynnikiem Zmienności, będący stosunkiem ryzyka do zysku. Możemy przez to rozumieć, że W przypadku WIG20 1% stopy zwrotu cechuje się względnie mniejszym ryzykiem niż ma to miejsce w przypadku spółki NOVITA.

 

Analiza techniczna NOVITA

         Wykres w ujęciu 5 letnim uwidacznia przełamanie średnioterminowego (niespełna 2 letniego) trendu wzrostowego spółki. Dodatkowo o przyszłych spadkach świadczyć mogą 2 formacje objęcia bessy oznaczone czerwonymi prostokątami. Dodatkowo krótkoterminowa średnia krocząca wygląda tak, jakby niebawem miała przeciąć od góry linie średnioterminową co oczywiście byłoby zapowiedzią dalszych spadków. Warto mieć przy tym na uwadzę, że wskaźniki takie jak MACD, RSI oraz %R zapowiadają wyprzedanie rynku.

   

Podsumowując

       Chociaż kondycja finansowa spółki jest na bardzo wysokim poziomie, to radziłbym wstrzymać się chwilowo z zakupem spółki (na podstawie Analizy Technizcnej). Uważam, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli liczyć na spadek ceny akcji przez co zakup waloru będzie bardziej opłacalny. Warto pamiętać również o wysokiej (ponad 15%) dywidendzie wypłacanej przez spółkę. Osoby zainteresowane zakupem waloru powinny przeanalizować sektor, w którym NOVITA funkcjonuje, w celu porównania jej z konkurentami w branży.

Write a comment

Comments: 0