Analiza sektora energetycznego

            Zaprezentowana analiza przedstawia zestawienie ze sobą całego sektora energetycznego pod względem jego struktury, wskaźników ekonomicznych a także stóp zwrotu oraz ryzyka poszczególnych spółek wchodzących w jego skład. 

         W pierwszej części sektor energetyczny w Polsce zestawiony zostanie z głównym indeksem rynkowym WIG. Porównamy rentowność inwestycji w spółki z branży energetycznej a następnie dokonamy selekcji tych najbardziej interesujących pod względem finansowym. 

              Głównym narzędziem wykorzystanym podczas realizacji tego projektu okazała się analiza portfelowa. dla sprecyzowania otrzymanych wyników posłużyłem się również analizą finansową, w celu oszacowania najważniejszych wskaźników spółek wchodzących w skład sektora za rok 2012. Zacznijmy więc od zdefiniowania sobie sektorowego indeksu energetycznego w Polsce. Zgodnie z definicją zamieszczoną na oficjalnej Giełdzie Papierów Wartościowych indeks ten jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „energetyka”. Możemy tam zakwalifikować takie spółki jak:

 PGE, TAURON, ENERGA, CEZ, ENEA, ZEPAK, KOGENERA, PEP. do wyszczególnienia spółek użyte zostały ich symbole, w celu łatwiejszego skojarzenia z walorami notowanymi na GPW. Z przynajmniej kilkoma z nich na pewno większość z Państwa miała już do czynienia - oczywiście mowa tylko o styczności z nimi na rynku papierów wartościowych.

 

sektor energetyczny

       Jak możemy zauważyć na powyższym wykresie największą spółką w analizowanym indeksie jest bez wątpienia Polska Grupa Energetyczna S.A. Za nią odnaleźć możemy ponad dwa razy mniejszą spółkę Tauron oraz Energę - totowaną od niedawna na GPW. 

       Pełną analizę chciałbym zacząć od przedstawienia Państwu jednych z najpowszechniejszych wskaźników ekonomicznych, tzw. wskaźników mnożnikowych.

         Na podstawie wartości zysku netto i kapitału własnego z końca roku 2012 i na podstawie ceny akcji na chwilę obecną dokonana została estymacja wskaźników C/WK C/Z oraz DPS (wskaźnika wypłaty dywidend). Proces ten był niezbędny do oszacowania za pomocą średniej ważonej wskaźników mnożnikowych dla ogółu sektora energetycznego, który posłuży nam przy  wycenie przedsiębiorstw.

           Można zauważyć, że zdecydowanie najwyższym wskaźnikiem C/Z cechowałą się spółka PEP - wartość 85,5 świadczyć może o skrajnie niskim zysku netto osiągniętym przez tą spółke w roku 2012. Dodatkowo cechuje się ona jednym z wyśzych (drugi po CEZ) wskaźników C/WK. W najlepszej sytuacji znajduje się zdecydowanie ZEPAK - z dwoma najniższymi wskaźnikami oraz Tauronpe. Na podstawie zaleceć B. Grahama wszystkie spółki za wyjątkiem PEP będą godne uwagi, i należałoby przyjrzeć się im nieco dokładniej. Postanowiłem więc zbadać spółki korzystając z analizy wskaźnikowej, aby sprecyzować czy ZEPAK i TAURONPE są na pewno najbardziej "niedowartościowane" w całej branży energetycznej.

          Zacznijmy analizę finansową spółek energetycznych od analizy zadłużenia, która poniekąd określa stopień ryzyka inwestycji w papiery wartościowe.

        Mając obliczoną średnią branżową dla wskaźnika ogólnego zadłużenia (0,39), możemy stwierdzić, które z analizoanych przedsiębiorstw prezentuje się lepiej lub korzej na tle swoich konkurentów. Tak więc zdecydowanie najniższym poziomem bezrobocia cechuje się ENEA; poniżej 26%. Spółka najbardziej zadłużona to CEZ, której to zadłużenie sięga 61%. Mimo najwyższemu zadłużeniu na rynku spełnia ono kryteria W. Gabrusewicza, wedle którego zadłużenie powinno mieścić się w granicach 0,57-0,67. Aby ocenić czy zadłużenie te jest przez spółki efektywnie wykorzystywane, warto przyjrzeć się analizie ich rentowności.

rentowność energetyki

        Jak widać CEZ oprócz dużego zadłużenia osiąga także najwyższe wskaźniki rentowności pod każdym względem ! świadczy to o efektywnym wykorzystaniu tego zadłużeniu i pozytywnym efekcie dźwigni finansowej zachodzącym w przedsiębiorstwie. Najmniej rentowna okazuje się spółka PEP, natomiast dobre wyniki na tle sektora dostrzegamy również dla spółki ZEPAK, która posiadała najniższe wyniki mnożnikowe.

           Wskaźnik obrotowości jest stosunkiem przychodów do aktywów całkowitych przedsiębiorstwa. Na powyższym wykresie widzimy, że spółka PEP nadal jest "najsłabszym ogniwem" w całym sektorze energetycznym. Pod względem obrotowości wyróżniają się jednak takie spółki jak Tauron, Energa czy Enea, co świadczyć może o ich wysokich przychodach względem majątku całkowitego w roku 2012.

        W stosunku do całego rynku papierów wartościowych, sektor energetyczny wyróżnia się wysokimi wskaźnikami wypłaty dywidend, a także spółkami w ogóle je wypłacającymi - aż 62,5%. Chociaż najwyższym poziomem wypłaty dywidend wykazuje się CEZ (7,6%) to warto wyróżnić również Energę, która to po niedawnym wejściu na GPW wypłaca już wysoką dywidendę na poziomie 6,9% - Gwarantuje, że tak wysoko oprocentowanych lokat nie dostaniemy na chwilę obecną nigdzie.

 

WYCENA SPÓŁEK W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

        Wyceny wszystkich 8 spółek wchodzących w skład sektora oraz wyceny "średniej" zostały umieszczone na powyższym grafie. Żmudny i czasochłonny proces wyceny przeprowadzony JEDYNIE na podstawie wskaźników mnożnikowych z danych finansowych za rok 2012 dowodzi, że niedowartościowane są takie spółki jak: PGE, Taurone, Enea, ZEPAK; przy czym najbardziej niedowartościowane są akcje chwalonego na początku niniejszej analizy ZEPAKU. Najbardziej przewartościowanym walorem wydaje się być spółka PEP - ze względu na swój bardzo wysoki stosunek ceny rynkowej do zysku netto.

ANALIZA PORTFELOWA SEKTORA

      W analizie portfelowej skupiłem się przede wszystkim na rachunku korelacji oraz regresji, a także wyznaczeniu przewidywanej stopy zwrotu i ryzyka poszczególnych spółek branży energetycznej, aby móc odnieść je do indeksu głównego WIG i ocenić opłacalność inwestycji w wybrane walory.

         Zamieszczony powyżej wykres wskazuje na dość silną korelację indeksu energetycznego z głównym indeksem rynkowym Warszawskiego Indeksu Giełdowego. Współczynnik determinacji wyniósł 0,5369 co jest zwykłym pierwiastkiem z policzonego współczynnika korelacji.

        W praktyce dużo ciekawsze wydaje się być zestawienie współczynników Beta rynkowych i sektorowych poszczególnych spółek, oraz oszacowanie Bety dla całego sektora - której to wynik świadczy o tym, że inwestycja w indeks energetyczny wydaje się być inwestycją "bezpieczniejszą", lub poprawniejszym zwrotem będzie " inwestycją bardziej defensywną" niż inwestycją w WIG. Aby dokładnie oszacować, które ze spółek cechują się wysokim ryzykiem, warto zamieścić je na wykresie punktowym i wyznaczyć linie, po przekroczeniu której spółkę uznamy za walor agresywny. Co za tym idzie spółki te będą reagowały na dane wydarzenia (wzrost lub spadek ceny akcji) szybciej niż rynek.

             Niebieską linię udało się przekroczyć jedynie spółce PGE, a na pograniczu znajdowa się również CEZ. Znaczy to, że obie te spółki są akcjami względnie najbardziej agresywnymi w całym sektorze. Akcją defensywną w stopniu znaczącym jst głównie Tauronpe oraz Kogenera. Oblczone wartości sugerują, że w przypadku spadku ceny indeksu WIG o 10% cena waloru Tauronu spadnie statystycznie jedynie o 0,9% natomias w przypadku tego samego spadku głównego indeksu energetycznego, cena akcji Taurone zareaguje jeszcze słabiej i spadnie zaledwie o 0,8%.

         Na podstawie 100-dniowych interwałów od początku powstania indeksu energetycznego udało mi się wyznaczyć średnią (a co za tym idzie przez analityków portfelowych uważanych jako przewidywaną) stopę zwrotu z akcji, oraz ryzyko z inwestycji. Ryzyko określone szansą "nieosiągnięcia" przewidywanej stopy zwrotu. Według przeprowadzonych badań prawie najniższym ryzykiem i jedną z najwyższych stóp zwrotu cechuje się spółka ENEA - warto pamiętać, że ze względu na jej niedawne wkroczenie na parkiet giełdowy, dane stop zwrotu za spółke zostały wyznaczone na podstawie niedługiego okresu. Bardzio niebezpiecze, oraz osiągające niskie stopy zwrotu na tle pozostałych wydają się takie spółki akcyjne jak PGE, Tauron, ENEA, CEZ. Czyli wszystkie z "większych" uczestników indeksu. Sam sektor cechował się względnie nie dużym ryzykiem i również ujemną stopą zwrotu. Najlepiej na tle wszystkich spółek oraz sektora wypadł WIG. Cieszący się ponad 3% najwyższym przewidywanym zwrotem z inwestycji oraz zaledwie niespełna 1% ryzykiem. Na podstawie przeprowadzonej analizy możemy postarać się oszacować ceny akcji każdej ze spółek w przeciągu kolejnych 100 dni i sprawdzić czy widełki cenowe bardzo odbiegają od wyceny metodą mnożnikową.

         Jak widać szacowana cena większości spółek jest ceną poniżej ich bieżącej wartośći. Wyjątek stanowi Energa, która ze statystycznego punktu widzenia powinna cieszyć się wzrostem w przeciągu kolejnych 100 dni. Aby zwięczyć całość badań chciałbym zaprezentować Państwu wykres "opłacalności" iwestycji w wybrane akcje spółek z sektora energetycznego, jak i samego indeksu sektorowego.

            Kierując się zwrotem, że zwrot z inwestycji powinien przewyższać prawdopodobne ryzyko wyznaczona została tzw. "granica efektywna" powyżej, której zakup danego waloru staje się opłacalny. Jak widać Jedynie Warszawski Indeks Giełdowy staje się obiektem godnym zainteresowania ze statystycznego punktu widzenia. Najbliżej ulokowanym walorem względem niebieskiej lini jest Energa. 

        Podsumowując możemy stwierdzić, że statystycznie sektor Energetyczny nie należy do tych, w które powinno się (przynajmniej w najbliższym czasie) inwestować. Aby wzbogacić tą analizę w dane jakościowe, warto zająć się zbiórką informacji, oraz oszacować wpływ i prawdopodobne zachowanie głównych surowców najbardziej skorelowanych z wartością indeksu. Dodatkowo można przyjrzeć się planom strategicznym przedsiębiorstw, które zamierzają efektywnie realizować w najbliższej przyszłości.

Write a comment

Comments: 3
 • #1

  szymekx666 (Tuesday, 18 March 2014 20:20)

  Ribi zdaje sie, ze napisales "enea cechuje sie najnizszym wskaznikiem bezrobocia" a chodzilo przeciez o zadluzenie :)

 • #2

  szymekx666 (Tuesday, 18 March 2014 20:32)

  Jeszcze chce zwrocic uwage, ze musisz zamienic miejscami spolke enea z cezem w tabelce prognozy na 100 dni, bo ceny sie nie zgadzaja

 • #3

  Paweł Węgrzyn (Tuesday, 18 March 2014 20:43)

  Oczywiście, że tak ;) - Za dużo analizy makrootoczenia i ciągłego wskaźnika bezrobocia przed oczyma, dziękuje Szymek za zwrócenie uwagi!