Analiza i wycena spółki WIELTON

Jakiś czas temu, kolega poprosił mnie o analizę i wyrażenie swojej opinii o spółce WIELTON - pamiętam, że spoglądając tylko na jej podstawowe wskaźniki mnożnikowe napisałem "wysokie wskaźniki mnożnikowe jak dla mnie na starcie spółkę dyskwalifikują" - Po przeprowadzeniu analizy zmieniłem jednak zdanie o spółce o 180 stopni ...

          W niniejszej analizie chciałbym zająć się w głównej mierze analizą finansową spółki WIELTON, jej wyceną oraz wprowadzeniem podstawowych pojęć z zakresu analizy portfelowej. Analizę techniczną spółki pozostawię swojemu serdecznemu koledze, wysokiej klasy znawcy w tejże dziedzinie (analiza techniczna WIELTON)

             Przed policzeniem czegokolwiek warto powiedzieć sobie czym owa spółka się zajmuje - otóż Wielton jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją oraz sprzedażą wszelkiego rodzaju przyczep i naczep. Należy więc do branży, która jest dodatnio skorelowana z rozwojem transportu, warto mieć ten fakt na uwadzę analizując dogłębiej otoczenie przedsiębiorstwa. Spółka uznawana jest również jako pionera w wprowadzaniu najnowocześniejszych technologi w swojej dziedzinie.

         

ANALIZA FINANSOWA

 Do przeprowadzenia analizy finansowej posłużyłem się wg. mojej subiektywnej opinii wyłącznie tymi wskaźnikami i danymi finansowymi, które maj najwyższą wartość poznawczą dla zainteresowanego spółką inwestora. Zacznijmy więc od analizy przepływów pieniężnych. Za rok 2013 dane spisałem na podstawie wszystkich 4 kwartałów spółki.

             Co powinno zostać zauważone na początku ? Niemalże czterokrotnie wyższa wartość przepływów z podstawowej działalności operacyjnej spółki w stosunku do roku poprzedniego. Wykorzystując wpływ dużej kwoty środków pieniężnych z działalności operacyjnej, zarząd mógł postanowić spłacić część zobowiązań, czego potwierdzeniem jest wysoka strata z działalności finansowej spółki. Lekko obniżone zostały wydatki na działalność inwestycyjną. Po obliczeniu salda przepływów pieniężnych dochodzimy do wniosku, że spółka została z ok. 19 172 tys zł na stanie. Jak ta gotówka zostanie przeznaczona ? - około 14 400 tys zł zostanie wypłacone akcjonariuszom w formie dywidendy (dwie transze o łącznej wartości 0,24 zł na akcję). Reszta zostanie za pewne wykorzystana wg. ustaleń zarządu w bieżącym roku - 2014. Oceniając zarząd, jego plany na przyszłość powiązane z działalnością Wieltonu, oraz dotychczasowe decyzje powinniśmy cofnąć się kilka kroków wstecz i zająć się analizą sytuacyjną spółki.

                Po analizie przepływów pieniężnych zajmijmy się oceną struktury majątku spółki:

            Jak widzimy przedsiębiorstwo jest bardzo ostrożne w powiększaniu swojego majątku. W stosunku do roku ubiegłego nie uległ on praktycznie żadnej zmianie. Za wyjątkiem malejącego wskaźnika produkcyjności - który sugeruje, że spółka w mniejszym stopniu generuje aktywa produkcyjne, w strukturze majątku ciężko wypatrzyć coś co możemy ocenić negatywnie. Kapitał Obrotowy Netto lekko powyżej zapotrzebowania. W każdym okresie spełniony najważniejszy - II stopień pokrycia i rosnący wskaźnik ogólnej sytuacji majątkowej.

            Wyraźny trend wzrostowy wskaźników rentowności został przedstawiony na poniższym wykresie:

         Na przestrzeni 4 analizowanych lat wygląda to wprost wzorcowo ! dodatkowo wzrostowi ulegał również wskaźnik rentowności zainwestowanego kapitału - do obliczenia, którego wykorzystujemy w głównej mierze NOPAT (zysk operacyjny po opodatkowaniu). Rentowność przedsiębiorstwa w odniesieniu do jej wartości w latach poprzednich ocenić możemy na 5 z dużym plusem.

       Równie dobrze wygląda analiza zadłużenia przedsiębiorstwa. Choć w literaturze podmiotu zaleca się utrzymywanie przez przedsiębiorstwa zadłużenia w przedziale 0,57-0,67 to Wielton, pomimo niższego poziomu, równie dobrze wykorzystuje potencjał dźwigni finansowej na przełomie 2 ostatnich lat. Stablilny poziom i struktura zadłużenia zdecydowania przemawiają na korzyść spółki. Dodatkowo wskaźnik zadłużenia w latach sugeruje, że obecne zadłużenie spółka byłaby w stanie spłacić w przeciągu ponad 5 lat - co wg. Standardów światowych uznawane jest za dobry rezultat. Wskaźniki pokrycia długu świadczą o tym, że Wielton bez problemów jest w stanie zyskiem netto wygenerowanym w 2013 roku pokryć roczną spłatę kredytów i pożyczek.

     Co do płynności - główny wskaźnik bieżącej płynności zachowuje się wprost idealnie. a w roku 2013 spełnia normy ustalone przez wszystkich finansistów zajmujących się AF (maksymalna wartość minimalna wynosi 1,5). Gorzej wygląda sytuacja z wskaźnikiem szybkiej płynności. Świadczyć to może o nadmiernym poziomie gromadzonych przez spółkę zapasów - to natomiast może generować dodatkowe koszty.

        Przejdźmy teraz do analizy obrotowości, która jest nazywana również analizą sprawności działania przedsiębiorstwa. Wielki plus dla spółki za względnie bardzo wysoki wskaźnik obrotowości majątku całkowitego ! plusować pod tym względem możemy każdą spółkę z wskaźnikiem powyżej jedności - a nie zdarza się to zbyt często w praktyce. Niski poziom rotacji należności w dniach świadczy o tym, że zarząd spółki stosuje bardzo restrykcyjną politykę ich ściągania, i nie pozwala na ponad miesięczne zwłoki z zapłatą za sprzedaż produktów. Nie najlepiej wygląda wskaźnik rotacji zapasów w dniach - mówi on o tym, że spółka średnio w pełni wykorzystuje posiadane zapasy co 108 dni w roku 2013. Dlaczego uważam, że jest to negatywna sytuacja ? a no dlatego, że oprócz zbytniej wartości zapasów, spółka dość wolno nimi obraca, co za tym idzie są one w pewnej mierze nieefektywnymi przedmiotami generującymi dodatkowe koszty np. w postaci wynajmowania magazynów do ich składowania.

       Dla wielu najważniejszy obszar analizy przedsiębiorstwa. Względnie wysoki wydaje się być wskaźnik C/WK, sugerujący, że na chwile obecną kapitał własny przedsiębiorstwa podzielony na liczbę akcji wynosiłby 2,89 zł na akcję. Stąd wskaźnik zbliża się niebezpiecznie do 2. Wiąże się to oczywiście z wysokimi oczekiwaniami inwestorów względem przedsiębiorstwa - Szczerze przy takich wynikach finansowych jakoś mnie to nie dziwi. Akcjonariusze mają prawo wymagać od tej spółki naprawdę wiele. Wskaźnik C/Z znajduje się natomiast na względnie bezpicznym poziomie - pamiętamy, że wg. Grahama górną granicę stanowi poziom 15. Dodatkowym atutem przedsiębiorstwa jest mniej więcej stała wypłacana od 2 lat i kontynuowana w tym roku dywidenda. na chwile obecną możemy z niej uzyskać 4,36% zainwestowanego kapitału. Np. inwestując w sakcję spółki 1000 zł otrzymamy dywidendę na poziomie 43,6zł. Gwarantuje, że na chwilę obecną na rynku cieżko znaleźć lokaty z tak wysokim oprocentowaniem.

 

WYCENA AKCJI WIELTON'u

         Wycena została przeprowadzona 3 modelami - w tym modelem DCF (odmiana FCFE - przepływy pienięzne generowane wyłącznie dla akcjonariuszy), który jest najczęściej stosowanym i najbardziej wiarygodnym modelem wyceny spółek akcyjnych w praktycę.

       W powyższym modelu założony został zysk netto adekwatny do oczekiwanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Ten natomiast zaprognozowany został modelek ekonometrycznym najmniejszych kwadratów. Zauważyłem, że spółka Wielton lubi się rozwijać inwestując... dlatego też uwzględniłem ten fakt przy wycenie, prognozując coraz to większe wydatki spółki na rozwój. W rzeczywistości zostaną one jednak za pewne ograniczone, gdy spółka znajdzie się w odpowiedniej fazie życia przedsiębiorstwa. Najważniejsze ! - współczynnik dyskontujący ustalony na podstawie modelu CAPM przyjął wartość 5%. Uznałem, że jest to "zbyt optymistyczny scenariusz" i aby urealnić wycenę przyjąłem ten współczynnik na poziomie 3% zgodnie, ze średnimi wartościami kosztu kapitału własnego występującymi w praktyce.  Cena akcji na poziomie 6,71 powinna być traktowana bardzo pozytywnie... dodatkowo, jest to najniższa cena akcji wg. przeprowadzonych przeze mnie wycen :).

       Rzadko stosowany w praktyce - model zysku rezydualnego. Zgodnie z nim, spółka regularnie będzie rosnąć na wartości o 6,60 % rocznie. Koszt kapitału  ustalony został na poziomie 10% (średnia ważona kosztu kapitału obcego oraz kapitału własnego). Z wyceny wynika, że akcja spółki warta jest ponad 7 zł ! 

         W modelu Gordona cena akcji zależna jest od wypłacanych przez przedsiębiorstwo dywidend- traktuje on spółkę jako coś w rodzaju lokaty, wypłacającą co rok daną wartość dywidendy, zaprognozowaną na podstawie współczynnika g. Jak widzimy model ten najbardziej pozytywnie potraktował cenę akcji przedsiębiorstwa, która wynosi 7,54 zł !

 

ANALIZA PORTFELOWA

       Coś całkiem nowego dla większości inwestorów. Dla osób nie tolerujących matamatyki, statystyki itp. polecam zakończyć czytanie artykułu na tym etapie (zapraszam jednak do zapoznania się z wnioskami przedstawionymi na końcu publikacji). Dla reszty... Co analiza portfelowa ma na celu i jak działa ? otóż wszystkie inwestycje traktuje pasywnie - to znaczy uważa, że prawo popytu i podaży zawsze właściwie wycenia daną akcje, które nigdy nie są przewartościowane lub niedowartościowane. Powinniśmy jedynie za pomocą złożonej statystyki oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska i wybrać najbardziej opłacalne a zarazem najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. Danymi niezbędnymi do przeprowadzenia tej analizy są stopy zwrotu akcji z ostatnich 5 lat. Moje stopy zwrotu są wyznaczone przez horyzont czasowy 03.02.2009-03.02.2014r.

          Zacznijmy od interpretacji wskaźnika Beta. Wartość wskaźnika poniżej 1 oznacza, że akcje Wieltonu są akcjami defensywnymi. Co to oznacza ? otóż akcje Wieltonu w przypadku spadku indeksu WIG20 o 10% spadną jedynie o 5,8%...reagując więc na wszystkie zmiany wolniej niż indeksu. Niestety sprawa ma się tak samo ewentualnych wzrostów cen. Potwierdzeniem tego zjawiska jest bardzo słaba korelacja cen akcji Wieltonu z głównym indeksem WIG20.

      Średnia stopa zwrotu oznacza, że w przeciągu analizowanych 5 lat spółka zyskiwała średnio 3,37% rocznie. Ryzyko określane jako odchylenie standardowe wynosi 3,05%. Jak się pewnie Państwo domyślacie, fakt, że przedsiębiorstwo posiada wyższą średnią stopę zwrotu niż średnie ryzyko rozpatrywany jest pozytywnie. Możemy otrzymane wyniki odnieść do tożsamych wyników WIG20.

         Obszar powyżej zielonej linii jest obszarem, w którym to średnia stopa zwrotu przewyższa oczekiwane ryzyko badane na przełomie ostatnich 5 lat. Można więc powiedzieć, że Wielton prezentuje się pod tym względem lepiej niżeli najważniejszy indeks giełdowy w Polsce WIG20.

         Czy można jednak ustalić średnią stopę zwrotu inaczej niż na podstawie danych historycznych ? przecież nie mamy pewności, że to co było powtórzy się w przyszłości. Otóż tak ! Możemy samodzielnie zaprognozować jak zachowa się cena akcji. Proces ten wymaga jednak dużej wprawy analityka i jest w dużej mierze procesem subiektywnym. Spróbujmy wykorzystać przeprowadzoną wycenę spółki jako przewidywane stopy zwrotu z akcji.

         Do prognoz użyłem stóp zwrotu na podstawie wyceny DCF (cena o 22% wyższa od ceny obecnej spółki), wyceny wartości rezydualnej, wyceny modelem Gordona oraz Ekonomicznej Wartości dodanej (EVA). Wyniki prezentują, że średnia stopa zwrotu powinna wynieść ponad 21% co dałoby cenę akcji w przyszłym roku (statystycznie) na poziomie około 6,65 zł. Ryzyko jest dużo niższe od geometrycznej stopy zwrotu, natomiast przedział ryzyka wygląda bardzo pozytywnie. Bezgranicznie wierząc analizie portfelowej przyszły zysk inwestora z akcji Wieltonu wynosiłby od 9,50% do 32,53%. Co daje możliwą cenę akcji w przyszłym roku na poziomie od 6,02 zł do 7,29 zł.

 

PODSUMOWUJĄC

W podsumowaniu warto posłużyć się przeprowadzoną wyceną akcji Wieltonu. Wszystkie modele wskazują na niedowartościowanie tej spółki przez inwestorów. Dodatkowo bardzo ciekawie wygląda analiza portfelowa, na podstawie historycznych stóp zwrotu sugerująca, iż szanse spadku cen akcji poniżej obecnej ceny są praktycznie niemożliwe. Osobiście oczekiwałbym dalszych spadków ceny akcji przed ewentualnym zakupem - im niżej spadnie, przed tym lepszą okazją staniemy. Co z osobami, które już teraz mają akcję Wielotonu ? zależy od sposobu inwestowania. Analitycy techniczni raczej niechętnie będą trzymać akcje długoterminowo pocieszając się dywidendą na poziomie ok. 5%. Inaczej sprawa wygląda w przypadku analityków fundamentalnych czy też osób posługujących się statystyką- inwestując pasywnie. Wg. tych metod prędzej czy później akcje będą warte tyle ile "powinny" wystarczy cierpliwie czekać, i cieszyć się regularnymi wypłatami gotówki w formie dywidend.... - natomiast pytanie kiedy kupić/sprzedaż - warto pozostawić analizie technicznej. 


Write a comment

Comments: 3
 • #1

  czytelnik30 (Saturday, 08 March 2014 21:41)

  Świetna analiza, dzięki. Zadziała kojąco na wiele rozkołaczonych serc i zranionych portfeli. Czyli czekać... Mogę jeszcze prosić o analizę podobną dla ASBIS? Sytuacja tam jest podobna.

 • #2

  Daroo (Saturday, 08 March 2014 22:22)

  Dołączam się do prośby poprzednika - byłbym ciekaw podobnej analizy dla Asbisu, łącznie z wyceną.

 • #3

  Paweł Węgrzyn (Sunday, 09 March 2014 01:20)

  Zapraszam więc Panów do zapoznania się z najnowszą analizą Asbis'u w dziale analizy ;).