Analiza przepływów pieniężnych

              Rachunek przepływów pieniężnych uważany jest za jedną z najważniejszych części sprawozdań finansowych. Jest tak głównie z tego względu, że sprawozdanie z przepływów pieniężnych jest najmniej narażone na wszelakie manipulacje księgowe. Wyróżnić możemy trzy podstawowe obszary działalności każdego przedsiębiorstwa, do których to należy:

Działalność operacyjna, to inaczej podstawowa działalności przedsiębiorstwa. Działalność operacyjna to w praktyce przede wszystkim środki finansowe otrzymane za sprzedaż produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo.

Działalność inwestycyjna, Jest to zakup aktywów trwałych, w związku z którymi zarząd zakłada przyszłe korzyści w przyszłości. Analogicznie dodania wartość przepływów z działalności inwestycyjnej oznacza, że przedsiębiorstwo zyskało środki pienięzne przez sprzedaż część swojego majątku.  

Działalność finansowa, to działalność opierająca się głównie na zmianie struktury zadłużenia. Przykładowo, zaciągnięcie kredytów lub pożyczek wiąże się z otrzymaniem gotówki przez przedsiębiorstwo i będzie oznaczone jako dodatnie przepływy z tejże działalności. Natomiast brak zaciągania nowych zobowiązań a jedynie spłata dotychczasowych , skutować będzie ujemnymi przepływami z działalności finansowej przedsiębiorstwa. 

Wstępna analiza sprawozdań przepływów pieniężnych jest jedną z najprostszych a zaraz najbardziej niedocenianych przez analityków formą oceny kondycji finansowej spółki. Powszechnie uważa się, że przyrost gotówki z działalności operacyjnej lepiej wyraża kondycje finansową przedsiębiorstwa niż wartość osiąganego zysku netto. Poniższa tabela przedstawia wszystkie możliwe warianty pod względem kształtowania się rachunku przepływów pienięznych, uwzględniając jedynie ujemne lub dodatnie saldo z danej działalności.

warianty kształtowania się przepływów pieniężnych

Przypadek A – Dodatnie saldo we wszystkich rodzajach działalności występuje w praktyce raczej rzadko. Najczęściej jest tak w sytuacji, kiedy to przedsiębiorstwo szykuje się do bardzo dużej inwestycji, gromadząc środki pienięzne, które w przyszłości będzie mogło zainwestować.

Przypadek B – Jak widzimy, spółki uzyskuje zysk zarówno z działalności operacyjnej jak i z działalności inwestycyjnej (sprzedając część swojego majątku) przy jednoczesnej spłacie zobowiązań. Sytuacja ta może występować kiedy to przychody z działalności operacyjnej są zbyt małe aby spłacić należne pożyczki i kredyty wraz z odsetkami, dlatego przedsiębiorstwo decyduja się na sprzedaż częsci swojego majątku aby uzyskać niezbędne środki finansowe.

Przypadek C – Sytuacja w pewnym sensie analogiczne do poprzedniej. Wynik z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa jest na tyle niski, że aby pokryć koszty przeprowadzanych inwestycji spółka musi wspomagać się kapitałem obcym, zaciągając kredyty. Jest to naturalne i często spotykane w przypadku spółek szybko rozwijających się, wchodzących na rynek.

Przypadek D – jest to zazwyczaj bardzo negatywnie oceniana sytuacja. Przedsiębiorstwo osiągając stratę na działalności operacyjnen (koszty przewyższające przychody), musi wspomagać się inną formą kapitału. Dlatego też zaciągane są kredyty i wyprzedawany jest majątek tego przedsiębiorstwa. Warto zwrócić jednak uwagę czy analizowane przedsiębiorstwo nie ma nadwyżki finansowej zatrzymanej z lat poprzednich, którą mogłoby bez problemu pokryć bieżącą stratę.

Przypadek E – Najlepiej oceniana sytuacja przez inwestorów a nawet analityków finansowych. Przychody z działalności operacyjnej są na tyle wysokie, że mogą z powodzeniem finansować spłatę zobowiązań wraz z odsetkami i przeprowadzane inwestycje. Taki stan rzeczy cechuje spółkę bardzo dojrzałą.

Przypadek F – Ten rodzaj sytuacji jest bardzo negatywnie oceniany przez otoczenie. Sugeruje on, że analizowana spółka uzyskując stratę z działalności operacyjnej jest zmuszona wyprzedawać swój majątek aby utrzymać się na rynku. Warto zwrócić tu szczególną uwagę na wskaźniki wypłacalności spółki (ocena zdolności kredytowej) gdyż jej brak może sygnalizować w skrajnych przypadkach zmierzanie przedsiębiorstwa ku bankructwu.

Przypadek G – Ta sytuacja interpretowana może zostać na kilka sposobów. Podstawowym z nich jest fakt, że przytrafia się ona najczęściej małym, dopiero rozwijającym się przedsiębiorstwą, które z powodu niskiego popytu na swoje produkty cechują się ujemnymi przepływami z działalności operacyjnej. Ze względu na potrzebę rozwoju są one jednak zmuszone zaciągać kredyty w celu finansowania przyszłych inwestycji. Taki rodzaj działalnoci wiąże się jednak z większym ryzykiem.

Przypadek H – Przypadek analogiczny do sytuacji A, w którym to wszystkie działalności przedsiębiorstwa osiągają ujemne saldo. Taki stan utrzymywany przez długi okres może przyczynić się do bankructwa analizowanej spółki, ze względu na brak jakichkolwiek źródeł finansowania jej bieżących potrzeb.

 

Analiza finansowa na podstawie analizy przepływów pieniężnych może dostarczyć analitykowi wielu niezbędnych informacji. Ważne jest przy tym jednak odpowiednie interpretowanie sytuacji danej spółki. Aby ułatwić Państwu początkowo tworzenie tego rodzaju jakościowej analizy, chciałbym podzielić się opracowanym przeze mnie arkuszem kalkulacyjnym, w którym to po wpisaniu odpowiedniego salda do przypisanych przepływów pienięznych, ukaże się Państwu podstawowa interpretacja tychże przepływów. Zapraszam do korzystania z niniejszego arkusza lub samodzielnego oceniania przepływów pieniężnych spółek notowanych na GPW !

 

Arkusz do interpretacji przepływów pieniężnych
interpretacja przepływów pieniężnych.xls
Microsoft Excel Table 12.2 KB

Write a comment

Comments: 0