Analiza sektorowa

sektor jest kluczowym elementem otoczenia każdego przedsiębiorstwa, w którym konkuruje z innymi firmami. Siła konkurencji w sektorze zdeterminowana jest natomiast pięcioma podstawowymi siłami konkurencyjnymi, nazywanymi czasem pięcioma siłami Portera...

5 sił portera

     Powyżej przedstawione zostały omawiane siły Portera, pod względem których powinno się przeprowadzać analizę danego sektora. Głównym celem analizy sektora dla potencjalnego inwestora jest ocena pozycji przedsiębiorstwa na tle innych, wyraźnie do siebie zbliżonych pod względem swojej działalności. Dodatkowo możemy ocenić atrakcyjność danego sektora i przeanalizować czy ma on potencjał wzrostowy w przyszłości. Aby dokonać takiego manewru niezbędne może okazać się stworzenie tzw. "Macierzy pozycji spółki i atraktycjności sektora", która prezentuje się następująco:

macirz pozycji spółki i atrakcyjności sektora

              Jak można łatwo się domyśleć pola utworzone na podstawie zestawienia pozycji przedsiębiorstwa w danym sektorze i atrakcyjności samego sektora oznaczone kolorem zielonym świadczą o potencjalnie dobrych warunkach do rozwoju danej spółki akcyjnej, pola fioletowe oznaczają umiarkowane perspektywy rozwoju, natomiast od przedsiębiorstw, które usytuowały się na polach czerwonych powinniśmy trzymać się na dystans. Chociaż w teorii sprawa wygląda nadzwyczaj prosto, to w praktyce bardzo ciężko jest ocenić atrakcyjność sektora w tejże trzystopniowej skali, oraz na tych samych warunkach pozycję danej spółki. Jako kryteria pozycji spółki możemy wyróżnić m.in. Wielkość spółki, jej sytuację finansową w porównaniu do innych spółek w sektorze (a w tym płynność finansową, rentowność, zadłużenie itp.), oraz reputację i zasoby ludzkie. Aby natomiast zdefiniować atrakcyjność sektora powinniśmy posłużyć się wieloma kryteriami, do których należą m.in.:

- wielkość sektora,

- różnorodność rynku, 

- rentowność, 

- perspektywy rozwoju, 

- technologie w sektorze,

- otoczenie prawne i polityczne,

- dotychczasowe tempo rozwoju sektora, 

- bariery wejścia i wyjścia w sektorze, 

- ilość i siła konkurentów rywalizujących wewnątrz sektora

           Ważna jest również umiejętność odpowiedniej interpretacji tychże kryteriów. Dla przykładu różnorodność ryku, czy też jego wielkość oddziałuje pozytywnie na atrakcyjność sektora natomiast wysokie bariery wyjścia stają się poważną przeszkodą dla przedsiębiorstw. Znając teorię analizy sektorowej możemy podzielić ją na tzw. 2 etapy:

* Etap I, zajmujący się oceną atrakcyjności sektora

* Etap II, zajmujący się pozycją przedsiębiorstwa w danym sektorze

            Przy czym kolejność tych etapów jest bez większego znaczenia. Z dużą dozą subiektywizmu mogę stwierdzić, że etap I opiera się w większej mierze na "intuicji" badacza w stosunku co do niektórych kwestii, o których nikt nie ma bezpośrednich informacji. Etap II chociaż można przedstawić w sposób liczbowy wymaga znacznie więcej pracy.

          W jaki jednak sposób należy zabrać się do analizy sektora w praktyce ? Najważniejsza jest tutaj zbiórka danych o badanym sektorze. Zazwyczaj korzystamy tutaj z danych publicznych, do których dostęp nie jest w żaden sposób ograniczony. Do najważniejszych danych zaliczyć możemy raporty finansowe spółek wchodzących w skład danego sektora, oraz informacje o indywidualnych sektorach na serwisach internetowych. Jak można się więc domyśleć, pełne przeprowadzenie analizy sektora zaczynane od podstaw jest procesem czasochłonnym - a potrwać może w skrajnych przypadkach nawet kilka miesięcy (ze względu na trudności z pozyskaniem i interpretacją niektórych danych). Aby zobrazować ten trud - wyobraźmy sobie przeprowadzenie analizy finansowej wybranej spółki, co jest procesem żmudnym i trwa nawet kilka dni ... Teraz ten właśnie proces pomnóżmy przez ilość spółek w sektorze - biorąc pod uwagę fakt, że może być ich nawet 50 ! Następnie powinniśmy zestawić ze sobą otrzymane wyniki i wyselekcjonować najprężniej rozwijające się spółki w sektorze - przydzielając im tym samym ocenę od słabej do silnej, co wykorzystamy następnie w początkowo zaprezentowanej macierzy. 

         Aby nieco uprościć i ukrócić ten proces - a wiąże się to niestety ze zmniejszeniem dokładności przeprowadzonej analizy, możemy wybrać grupę spółek reprezentatywnych (np. 20 najbardziej rozpoznawalnych z 50), i traktowanie tej próbki jako najistotniejszej części sektora. Takiego podziału dokonać możemy m.in. ze względu na wielkość, lub udział analizowanych spółek w sektorze. (udział tej dokonywany jest pod względem kapitalizacji). Pamiętajmy również, że zwieńczeniem efektów naszych badań może, a nawet powinna zostać obiektywnie przeprowadzona Analiza SWOT, wyszczególniająca silne i słabe strony sektora oraz jego szanse i zagrożenia, dzięki którym ocenić możemy czy inwestowanie w dany sektor okaże się opłacalne, a przede wszystkim czy okaże się bezpieczne.

 

Write a comment

Comments: 0