Analiza spółki PCGUARD

Witam, chciałem  przedstawić Państwu analizę spółki PCGUARD. Na wstępie pragnę poinformować, że złożoność i struktura tej analizy może być nieco niejasne dla początkującego inwestora - jeżeli tak będzie w Twoim przypadku to ... Bez obaw ! za jakiś czas ucząc się z publikacji zamieszczonych na niniejszym serwisie będziesz w stanie wykonać samodzielnie dużo bardziej złożone analizy !. Aby moja długa praca nie była zbyt monotonna, postanowiłem przeprowadzić ją na 3 poziomach/ w 3 wymiarach. 
1) Poziom pierwszy obejmować będzie uproszczoną (skróconą) analizę fundamentalną spółki a mianowicie: 
- Analizę makrootoczenia
- Analizę sektorową
- Analizę sytuacyjną
- Analizę finansową
- Wycenę spółki
Tak jak pisałem na początku – Aby moje wypociny czytało się przyjemnie, postanowiłem przedstawiać tylko cząstkowe – najciekawsze dane ze wszystkich sektorów tzn. chciałbym omówić jedynie te wskaźniki, które mają wg. moich subiektywnych odczuć wysoką wartość poznawczą dla spółki. Postaram się również, aby wszystkie „podetapy” analizy fundamentalnej cechowały się podobną długością, zachowując przy tym zasadę jasności i precyzyjności (jak przystało na solidną choć nieco rozbudowaną informację).
2) Drugi etap, jak się pewnie domyślacie obejmował będzie znaną i lubianą analizę techniczną. Postaram się przedstawić perspektywy spółki z punktu widzenia inwestycji długo – oraz krótkoterminowej, zaproponuje wyłącznie swój punkt widzenia. 
3)  „Analiza portfelowa” Wykorzystująca -uwierzcie zaawansowane narzędzia statystyczne, ekonometryczne i matematyczne –(…) ale nie będę się nad tym rozwodzić, przedstawię tylko co udało mi się dostrzec przy pomocy tej analizy stosowanej przez większość funduszy inwestycyjnych przy doborze instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego. 

Dodatkowo, moja analiza jest tylko przedstawieniem wniosków, i przekonwertowaniem informacji jakie udało mi się wyciągnąć odnośnie spółki – i nie można jej traktować jako rekomendacji kupna/ sprzedaży ! – obserwujmy innych ale myślmy samodzielnie

1) Analiza fundamentalna
 a) Analiza makrootoczenia – Jako makrootoczenie dla PCGUARD, przyjąłem nasz kraj. Gdyż jest to główny obszar na jakim analizowana spółka oferuje swoje produkty (przez co możemy również w znacznej mierze ograniczyć ryzyko walutowe transakcjami na rynkach międzynarodowym). Cóż więc możemy powiedzieć w kilku słowach o Polsce jako o miejscu do prowadzenia tak nowoczesnego przedsiębiorstwa…

Tabela ze wskaźnikami makroekoomicznymi – Niska inflacja ((poniżej 5%, więc określić ją możemy jako inflacja pełzająca) PKB w ciągłym trendzie dodatnim… bezrobocie ponad 13%, choć dla potencjalnych poszukiwaczy pracy jest to zła informacja, to może cieszyć pracodawców – w Tym analizowaną spółkę, mają oni duży wybór pracowników, z czego duży odsetek jest wykształcony, i gotowy do podjęcia pracy nawet za minimalną krajową – brutalne… ale prawdziwe (taki stan rzeczy "zawdzięczami" płacy minimalnej). Teraz tzw. temat tabu, którego wszyscy pewnie chcielibyśmy uniknąć - polityka. Polska bez wątpienia jest krajem , w którym górują partie lewicowe, ale czy to źle ? ,Dla ekonomii czy też gospodarki na pewno. Duże restrykcje podatkowe, ogromne znaczenie związków zawodowych. I jak tu prowadzić działalność, oddając dużą część zysków dla „bezrobotnych, więźniów itp.”. 

b) Analiza sektorowa, analizowana spółka zajmuje się organizowaniem skutecznego zarządzania. Dostarczanie przedsiębiorstwom i instytucjom kompleksowych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, wykorzystujących najnowocześniejsze technologie informatyczne oraz wiedzę z zakresu zarządzania. Tak więc mamy tutaj do czynienia z technologią Hi-Tech, oznacza to, że inwestycja w tą spółkę cechuje się ponadprzeciętnym ryzykiem… , ale nie postrzegajmy ryzyka jako coś negatywnego, gdyś dużemu ryzyku towarzyszy najczęściej duży potencjał wzrostowy. Tak jest też w tym przypadku.
Udział w rynku PCGUARD stanowi zaledwie 0,65% w sektorze informatycznym który jest zdominowany przez takie spółki jak:
1 ASSECOPOL 48.5%
2 CDPROJEKT 14.9%
3 MEDICALG 8.3%
4 COMARCH 5.2%
5 ATM 4.1%
Jednak jeśli ktoś” nie gustuje” w dużych spółkach dominujących na rynku, a w małych, które mogą mieć duży potencjał wzrostowy to może dokładniej przyjrzeć się działalności tej spółki. Osobiście polecam poczytać o jej działalności itp. Co odróżnia ją od innych ? przede wszystkim zakres działalności. PCGUARD nie zajmuje się tworzeniem gier jak CDProjekt, nie ma bezpośredniej styczności z internetem. Jest jednak ukierunkowana na informatykę w procesie zarządzania, dla przedsiębiorców. A głównie:
• Wytworzenia i rozwoju systemu Graffiti.ERP – zaawansowanego oprogramowania klasy MRPII/ERP do wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwem
• Wytworzenia i rozwoju systemu Ascent.DBI – zaawansowanego oprogramowania wspierającego koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją. Ascent.DBI łączy cechy portalu korporacyjnego, repozytorium dokumentów, Workflow, CRM i narzędzi BI
• Wytworzenia i rozwoju systemu QuickSTEP – oprogramowania dla małych firm
 Na tym etapie możemy zastanowić się nad potencjalnymi odbiorcami spółki. Dla bardziej zaawansowanych polecam analizę  5 sił Portera, z następnym przeprowadzeniem analizy SWOT. Co jest więc nie tak z odbiorcami spółki? to, że powiedzieliśmy sobie na wstępie o tym, że Polska jest krajem, prawo i polityka nie ułatwia życia przedsiębiorcą – a są to  potencjalni główni odbiorcy produktów i usług PCGUARD. 

c) Analiza sytuacyjna,Bardzo ciężko odszukać dokładne plany inwestycyjne PCGUARD na kolejne lata, jednak na stronie spółki można odnaleźć informacje o obecnej władzy. (Wykształcenie i sukcesy zawodowe), której to ocena może być kwestią subiektwną. Co nieco o zatrudnieniu:

Z powyższej tabeli możemy wywnioskować jedynie o coraz to większej ilości pracowników w spółce, oraz o rosnącym wynagrodzeniu zarządu - co zazwyczaj nie jest traktowane jako pozywyny sygnał. Warto więc dokładniej przyjrzeć się temu zjawisku ...

Powyższe wskaźniki sugerują, że wraz z wiekiem spółka wyposaża „przeciętnie” pracownika w coraz to nowszy, i droższy sprzęt. Efektywność sprzedaży pojedynczego pracownika również wzrasta – nie bez powodu w przeciągu 4 lat, spółka zwiększyła ich liczbę ponad dwukrotnie !. a co do wynagrodzenia zarządu – choć widzimy wyraźny wzrost tych wynagrodzeń w roku 2012 to procentowo jest to coraz to mniejszy udział w przychodach spółki - jedna negatywna cecha przedsiębiorstwa mniej!. 

d) Analiza finansowa – Do, której przywiązuje największą wagę, pamiętajmy jednak, że tylu ilu inwestorów tyle systemów inwestycyjnych, a każdy powinien samodzielnie ustalić, co stanowi dla niego największą wartość poznawczą. 
Zacznijmy od analizy sytuacji majątkowej:

Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę ?
•Majątek w roku 2011 zwiększył się ponad 5-krotnie w porównaniu do lat poprzednich !
Zmniejszająca się elastyczność przedsiębiorstwa (odczytana na podstawie wskaźnika unieruchomienia)
•Spełniony najważniejszy – II stopień pokrycia.
•Pogarszający się wskaźnik ogólnej sytuacji majątkowej (za pewne z względu powiększania się aktywów trwałych, kosztem aktywów krótkoterminowych/obrotowych).

Najważniejsze informacje odnośnei rentowności

•Wskaźniki  rentowności aktywów, kapitału własnego oraz ESP (zysk na jedną akcję) w trendzie wzrostowym.

 • Niski posiom rentowności sprzedaży, który może wynikać z dużych kosztów.

Najważniejsze informacje odnośnie analizy zadłużenia:
• Rosnący poziom zadłużenia się spółki – mimo tego jest on na bardzo niskim poziomie.
• W roku 2012 spółka mogłaby spłacić swoje zadłużenie, utrzymując zysk netto na dotychczasowym poziomie w niespełna 2 lata – co jest bardzo dobrym wynikiem.
• Koszt kapitału obcego w roku 2012 nieco ponad 8% - będzie to istotny element Średnioważonego kosztu kapitału (WACC) niezbędnego przy wycenie spółki.

Wybrane informacje o płynności:
•Choć w trendzie spadkowym, to spełnia wymogi zewnętrzne (1,5-2,0) określone m.in. przez profesora W. Gabrusewicza.
•Szybka płynność lekko powyżej wyznaczonych norm – nie jest to jednak w żadnej sposób negatywnie nacechowane (delikatne odchylenie od normy). 
              Pozwolę sobie pominąć analizę obrotowości, gdyż nie odczytałem tam informacji, które mogłyby wydać się „interesujące” dla potencjalnych inwestorów. Efektywność/obrotowość spółki w ogólnej ocenie bez żadnych zastrzeżeń.

Spółka nie wypłaca dywidend,cechuje się jednak bardzo niskimi wskaźnikami C/WK i C/Z nawet w stosunku do innych spółek z branży, o czym wspomnę przy wycenie . 
Dodatkowo zainteresowanym zalecam analizę kwartalną, w celu zaprognozowania danych spółki za rok 2013 (obecnie raport nie został jeszcze wyemitowany).

Chciałbym przedstawić teraz Państwu analizę stochastyczną z wykorzystaniem narzędzi regresji liniowej i modelu ekonometrycznego MNK.

Analiza przyczyno-skutkowa w oparciu o model ekonometryczny MNK, wykazuje m.in., że :
•Aktywa trwałe spółki, przyczyniają się statystycznie do wzrostu generowanych przychodów i zysków
•Aktywa obrotowe przyczyniają się statystycznie do spadku generowanych przychodów (teraz nie dziwi postępowanie zarządu odnośnie zwiększania aktywów trwałych :D)
•Wzrost kapitału własnego (a tym samym mniejsze zadłużenie) Ma statystycznie negatywny wpływ na osiągany zysk netto i poziom przychodów ze sprzedaży.

Spółka zdecydowanie nie jest na skraju bankructwa, nie zagraża jej więc upadłość. Świadczą o tym dwa powyższe modele przystosowane do oceny spółek dla Polskich standardów rynkowych. 

e) Wycena spółki, którą to przeprowadziłem 4 modelami . Zacznijmy od najbardziej znanego modelu Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Wykres wskazuje jak prognozowałem kształtowanie się poszczególnych danych finansowych. Ten niebieski zygzak to przychody ze sprzedaży, który wg. mnie będą przyjmować nieregularne kształty, i podlegać częstym wahaniom.. Pierwszy model wyceny oszacował wartość akcji spółki na poziomie 2,97 przy wysoko postawionym celu (który postara za pewne zrealizować zarząd) 15% wzrostu zysku netto. Oszacowałem, że po okresie prognozy spółka nie będzie się rozwijać – utrzyma więc dotychczasowy poziom osiąganego zysku netto. Przepływy pieniężne były dyskontowane kosztem kapitału własnego oszacowanego na podstawie modelu CAPM.

Z tego względu, ze spółka nie wypłaca dywidend, nie mogłem skorzystać z powszechnego modelu Gordona, zastąpiłem go więc modelem wartości rezydualnej.

Przy 9% Średnioważonym koszcie kapitału cena akcji wynosi lekko ponad 3zł.

Model Ekonomicznej Wartości dodanej (EVA)

Tutaj dyskontowanie odbyło się już za pomocą WACC i mimo ujemnej wartości rezydualnej (sumy wzrostu EVA po okresie prognozy), cena akcji kształtuje się na poziomie 2,98zł. Wykazuje więc bardzo dużą zbieżność z poprzednimi modelami wyceny.

Ostatni model, którym chciałbym się podzielić, to model, w którym wyceniamy spółkę na podstawie wskaźników rynku kapitałowego takich jak C/Z, C/WK porównując je do wskaźników spółek z branży informatycznej.

Ze względu na to, że pozostałe spółki w sektorze, cechują się dużo wyższymi wskaźnikami C/Z i nieco niższymi C/WK w stosunku do własnego wartości, wycena tym modelem wykazuje bardzo wysoką wartość akcji PCGUARD. Osobiście uważam ten rodzaj wyceny za najmniej dokładny, dlatego powinniśmy wziąć na niego dużą poprawkę. Jednakże Średnia wartość wyceny 4 modelami wskazuje na cenę jednak akcji PCGUARD na poziomie bliskim 3zł. (Wybacz Arni, że wprowadziłem Cię w błąd w Twoim temacie podając wartość koło 2,70, nie miałem tych wycen przed oczyma i źle zapamiętałem uzyskane wyniki).

2)Analiza Techniczna 

Analizę techniczną rozpocznę od horyzontu czasowego długoterminowego - ponad 3 letniego. Zaznaczona pomarańczowym prostokątem figura - trójkąt, jest głównym obiektem badań, na którym skupimy większą część swoich rozważań. Trend wzrostowy możnaby wyznaczyć już od czerwca roku 2012, chociaż na wykresie czerwoa linia sięga wyłącznie do kwietnia roku 2013. Mimo tego kurs PCGUARD poruszał się zgodnie z trendem ...aż do niedawna ! - warto przyjrzeć się temu z bliska.

Kiedy już wszystko wyglądało pozytywnie a kurs PCGUARD poruszał się wedle wyznaczonej lini trendu, została ona załamana. Pozytywną informacją jest fakt, że załamaniu temu nie towarzyszyła wysoka wartość wolumenu obrotów, który często sygnalizuje i "sile wybicia". Podczas ostatniej sesji PCGUARD odrabiał straty, a cień świecy niemal przebił od dołu linie trendu. Jedyną nadzieją na potwierdzenie formacji trójkąta zwyżkującego będzie więc powrót ceny akcji do lini trendu wzrostowego. Oprócz tego, widoczny jest silny opór przy poziomie cenowym około 2,22. Opór ten "przetrzymał" potężny atak byków pod koniec roku 2012, istnieje więc szansa, że dalej będzie skutecznie unimożliwiać wzrost ceny akcji . Zgodnie z zasadą "amatorzy grają na przebicie, zawodowcy na odbicie", powrót kursu do okolic 2,20 zł może być okazją do ucieczki inwestorów posiadających analizowany walor.

 

3)Analiza Portfelowa – Czyli najbardziej złożona forma analiz instrumentów finansowych. Tak w skrócie-  analiza portfelowa może ukazać nam statystycznie przewidywaną stopę zwrotu (na podstawie danych historycznych lecz nie tylko) akcji danej spółki, przewidywane ryzyko inwestycji (tutaj można dowiedzieć się więcej czytając m.in. o modelu Markowitza). I przedział, w którym ze statystycznego punktu widzenia powinna mieścić się stopa zwrotu akcji w kolejnym roku.

Co mówi nam powyższy rysunej ?
A m.in. to, że model portfelowy spółkę uznaję, za spółkę niedowartościowaną (gdyż przewidywana stopa zwrotu przewyższa koszt kapitału własnego opracowany na podstawie modelu CAPM). Bardzo optymistyczny przedział ryzyka : od 10,52% do 18,19% - Nic tylko inwestować ! – oczywiście te zdanie było przesączone ironią. Pamiętajmy, że statystycznie idąc z psem na spacer mamy po 3 nogi każdy :) . Na podstawie moich przewidywań i rozważań ustaliłem inny przedział ryzyka z inwestycji w tą spółkę.

Ten przedział ryzyka jest już zdecydowanie nieco bardziej pesymistyczny. Choć jak widzimy możliwa stopa zwrotu przewyższa możliwą stratę. Wysoki współczynnik zmienności sugeruje niską dokładność oszacowanego modelu.
A teraz najważniejsze: Współczynnik BETA 0,746 – mówi nam o tym, że mamy do czynienia z akcjami Defensywnymi. Znaczy to mniej więcej tyle, że przy spadku Indeksu głównego W20 (musiałem skorzystać z tego indeksu, gdyż W30 nie ma tak odległych, 5 letnich danych historycznych).o 1% akcje spółki PCGUARD spadną jedynie o 0,746%. Podobnie będzie w przypadku wzrostu ceny indeksu głównego. A wynika to m.in. z niskiej korelacji stóp zwrotu ceny akcji i indeksu W20.

Dziękuje tym, którzy dobrnęli do końca tej mega przyśpieszonej i skróconej analizie spółki PCGUARD. Myślę, że ujęte zostały tutaj wszystkie najważniejsze aspekty jej funkcjonowania. Zapraszam do komentowania, i dyskutowania na temat owej spółki.

 

                                                                         Opracował: Paweł Węgrzyn

Write a comment

Comments: 3
 • #1

  Hiram Gorgone (Thursday, 02 February 2017 17:58)


  You have made some really good points there. I checked on the internet for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 • #2

  Marsha Maffei (Thursday, 02 February 2017 19:18)


  Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 • #3

  Wonda Iversen (Sunday, 05 February 2017 01:53)


  I pay a visit every day a few sites and websites to read articles or reviews, however this webpage provides quality based content.